cszh-TWenfrdeitjaplptruskth

Karel Jaromír Erben

 • Almužna

  Jeden nuzný žebrák šel po vsi prosit a přišel k Blažkové. Ale Blažková byla skoupá a lakomá, ani kousku suchého chleba žebrákovi nedala, ano ještě se naň osopila a ze světnice ho vystrčíc, ani mu neřekla: „Naděl Pán Bůh!" Žebrák šel, a jak vyšel od Blažkové, šel vedle k Janové. Janova byla dobrá a milosrdná žena; jakmile toho žebráka spatřila, vzala svým dětem od huby dva kousky chleba, které jim nyní právě pomazala máslem, a žebrákovi je darovala, řkouc, aby mu Pán Bůh něco lepšího nadělil, ona že je chudá a nic jiného v chalupě nemá. — „Zaplať Pán Bůh, milosrdná ženo, aby ti to Pán Bůh nahradil desateronásobně, abys mohla své nahé děti ošatit a byla šťastna, a co dnes začneš dělat, abys dělala do západu slunce."

  Tak mluvil odcházeje ten žebrák. — „Zaplať Pán Bůh! Zaplať Pán Bůh!" děkovala Janova žebrákovi za dobrořečení; ale co mluvil, ani dobře nepovážila, ani tomu nerozuměla. Janova byla chudá vdova a měla dvě děti, které svýma rukama živila, a když žebrák od ní odešel, už bylo po poledni a její děti ještě nic neobědvaly a k večeři jim taky neměla co dát. Z jara dostala Janova od Blažkové tři záhony lnu, za které po mnoho dní musila těžce dělat, ale oddělala to; ten len sama sobě sebrala, namočila, změdlila, vyčesala i spředla, jak náleží, a potom jí z něho tkadlec udělal asi dvacet loket plátna, a to plátno, celé jmění své, schovávala sobě na zimu, dětem a sobě na košile.

  Když ten žebrák odtud odešel, byla v domě taková bída, že by ani sekerou nebylo co utnout; děti plakaly, chtěly jíst, a jí taky bylo do pláče. I nevěděla, co si počít, až jí přišlo na mysl, aby několik loket toho plátna donesla kupci na prodej a za to aby koupila chleba i soli. I začala to plátno měřit, děti se utišily a ona měřila, měřila pořád bez konce a měřila až do západu slunce. Ze svých dvacíti loket tisíce loket naměřila plátna. Radostí plná děkovala napřed Pánu Bohu, a chtíc děti co nejdříve posilnit, neběžela teprv na konec vesnice ke kupci, nýbrž vzala několik loket plátna a prodala je Blažkové, ovšem že za psí peníze; ale co měla dělat, když se dětem chtělo jíst?

  Na druhý den byl v městě výroční trh a Janova tam nesla'své plátno, a že bylo tenké i pěkné, dobře jí za ně zaplatili. A tak sobě Janova z trhu domů přinesla mnoho věcí rozličných a krom toho ještě taky plný váček peněz. Brzy potom koupila sobě Janova dvě krávy, kousek pole a loučky, najala si čeládku, chválila Boha i pracovala. Toto štěstí její nebylo Blažkové vhod; i ačkoli nyní spolu častokrát jedly i pily, ano se i skmotřily, však upřímná vždycky nebyla Blažková k Janové.

  Jednou při skleničce pálenky doptávala se Blažková na Janové, jakým to způsobem přišla do své chudoby a jak si zas pomohla? A Janova jí všecko věrně od počátku vypravovala, jak co bylo: jak přišel k ní prosit jeden žebrák, jak dětem od huby vzala dva kousky chleba a jemu je dala, jak on jí za to dobrořečil a prosil Boha, jak ona toho ani nepovážila, jak potom děti chtěly jíst a plakaly, jak chtěla plátno ke kupci donést, aby měla na chléb a na sůl, jak to plátno měřila až do západu slunce —• všecko, všecko jí pověděla. Blažková, když to vyslechla, připila jí pálenky a řekla: „Ach má zlatá kmotřičko, kdybyste věděla, jaká časem u mne bývá taky bída; však já mám taky dítky a můj nemůže ani vystačit; i ačkoliv oba dva pracujeme, však to všecko jen se projí — ach milá kmotřičko, jestli vás ten žebrák někdy zas navštíví, řekněte mu, aby taky přišel ke mně." — „Milá kmotřičko," odpověděla Janova, „jestli ho Pán Bůh ke mně pošle, jistotně ho poprosím, aby se stavil u vás." Blažková dala ještě jednou nalejt a pak si daly po hubičce, objaly se a rozešly.

  Asi za týden potom šel ten žebrák po vsi, týž žebrák, co Janové na Pánu Bohu vyprosil štěstí, a přišel taky k ní. Milá žena radostí nevěděla ani, kam ho posadit, děkovala mu, uctila ho i obdarovala, a když jí žebrák dával sbohem a odcházel, prosila ho, aby se také stavil u její kmotry Blažkové; a žebrák slíbil, až obejde ves, že potom k ní půjde. Když pak žebrák už ves obešel a přicházel, Blažková, zdaleka ho vidouc oknem, namazala svým dětem po kousku chleba, a jakmile vstoupil do stavení, honem jim utrhla chléb od huby a žebrákovi jej dala. „Zaplať Pán Bůh," řekl žebrák, „a jak co začneš dělat, abys dělala do západu slunce." A poté odešel.

  Blažková měla zatím už připravené plátno k měření a už už vytahovala z kouta loket, i chtěla měřit; ale vtom děti chtěly pít a sama taky dostala náramnou žízeň. Aby nezmařila mnoho času, doskočila honem ke studni pro vodu; ale jak jednu konývku přinesla, běžela pro druhou, a jak přinesla druhou, běžela pro třetí, čtvrtou, desátou a tak bez přestání a bez potřeby vodu nosila až do západu slunce.

 • Boháč a chudák

  Byli dva bratři, jeden velmi bohatý, druhý velmi chudý. Jednou hlídal chudý svému bohatému bratru snopy na poli, a seděl pod kupkou, spatřil bílou ženu, ana sbírala klasy, ježto zůstaly na záhonech, a zastrkávala do kupek. Když pak až k němu došla, chytil ji za ruku a tázal se jí, co je zač a co tu dělá? — „Jsem tvého bratra Štěstí a sbírám ztracené klásky, aby měl víc pšenice." — „A prosím tě, kdepak je moje Štěstí?" otázal se chudý. — „Na východě," řekla bílá žena a zmizela.

  I umínil si chudý, že půjde do světa hledat svého Štěstí. A když jednou zrána už odcházel z domova, nenadále vyskočila ze zápecí Bída a plakala i prosila, aby ji vzal taky s sebou. „Oj, moje milá!" řekl chudák. „Jsi velmi slabá a cesta daleká — nedošla bys; ale mám tu prázdnou lahvičku, umenši se, vlez do ní a já tě ponesu." Bída vlezla do lahvičky, a on nemeškaje zandal ji zátkou a dobře zavázal. Potom na cestě, když přišel k jedné bažině, vyndal lahvičku a vstrčil do bahna a tak se Bídy zprostil.

  Po některém čase přišel do velikého města a nějaký pán vzal ho do služby, aby mu kopal sklep. „Platu žádného ti nedám," řekl, „ale co kopaje najdeš, bude tvé." Když tak nějaký čas kopal, našel hroudu zlata. Dle úmluvy náležela jemu; ale on dal přece polovici pánovi a kopal dále. Konečně přišel na železné dveře, a když je otevřel, byl tu podzemní sklep a v něm nesmírné bohatství. Tu slyší z jedné skříně ve sklepě hlas: „Otevři, pane můj, otevři!" I pozdvihl víko a ze skříně vyskočila krásná panna, celá bílá, poklonila se mu a řekla: „Jsem tvoje Štěstí, jehož jsi tak dlouho hledal; od nynějška budu s tebou a s tvou rodinou." Nato zmizela. On pak o to své bohatství opět se podělil se svým bývalým pánem, i zůstal mimo to nesmírným boháčem a jmění jeho den ode dne se množilo. Nikdy však nezapomněl na svou nouzi.

  Jednoho dne, procházeje se po městě, potkal svého bratra, jenž sem přišel za svým obchodem. I vzal ho s sebou domů a vypravoval mu obšírně všecky příhody své: jak viděl jeho Štěstí na poli klásky sbírati, jak a kde se své Bídy zprostil a jiné věci. Hostil ho u sebe po několik dní a potom mu dal na cestu mnoho peněz a ženě

  I dětem jeho mnoho darů, i rozloučil se s ním bratrsky.

  Ale bratr jeho byl neupřímný a záviděl mu jeho Štěstí. Ubíraje se domů, neustále přemýšlel, jak by na bratra svého mohl zas Bídu poslati. A když přijel k tomu místu, kde bratr jeho lahvičku v bahně pochoval, hledal, dlouho hledal, až ji zase našel a hned otevřel. V okamžení vyskočila Bída ven a před očima jemu rostouc, začala kolem něho radostně skákati a objavši ho, líbala i děkovala mu, že ji z vězení vysvobodil. „A za to vděčna budu tobě i tvé rodině až do smrti a nikdy vás již neopustím!"

  Darmo se závistník vymlouval, darmo ji posílal k prvnějšímu pánu: nikterak nemohl již Bídy s krku pozbyti, ani prodati, ani darovati, ani zakopati, ani utopiti, neustále mu byla v patách. Zboží, které si domů vezl, pobrali mu na cestě loupežníci; dostav se domů žebrotou, nalezl místo svého stavení hromadu popela a s pole mu zatím úrodu všecku pobrala voda. A tak nezůstalo závistivému boháči nic než toliko — Bída!

 • Dlouhý, Široký a Bystrozraký

  Byl jeden král, a byl už starý a neměl než jednoho syna. Jednou toho syna k sobě povolal a řekl mu: „Můj milý synu! Víš dobře, že zralé ovoce opadává, aby udělalo místo jinému. Má hlava už taky dozrává a snad už brzy na ni slunce svítit nebude; ale prve než mě pochováš, přece bych ještě rád viděl svou budoucí dceru, tvou manželku. Ožeň se, synu můj!"

  A králevic řekl: „Rád bych, otče, po vůli ti byl, ale nemám nevěsty, nemám žádné."

  I sáhl starý král do kapsy, vytáhl zlatý klíč a podal ho synovi. „Jdi nahoru na věž, na nejvyšší patro, podívej se tam kolem a pak mi pověz, kterou bys rád."

  Králevic nemeškal a šel. Jakživ tam nahoře ještě nebyl a také nikdy neslyšel, co by tam bylo.

  Když přišel nahoru až k poslednímu patru, viděl ve stropě malé železné dveře jako poklop, byly zamčeny; ty otevřel tím zlatým klíčem, zvedl je a vstoupil nad ně nahoru. Tu byla velká okrouhlá síň, strop modrý jako nebe v jasné noci, stříbrné hvězdy třpytily se na něm; podlaha zelený hedvábný koberec a kolem ve zdi dvanácte vysokých oken ve zlatých rámcích a v každém okně na skle křišťálovém byla panna duhovými barvami vyobrazená, s královskou korunou na hlavě, v každém okně jiná a v jiném obleku, ale jedna krásnější než druhá, div že králevic na nich oči nenechal. A když tak na ně s podivením hleděl, nevěda, kterou si vyvolit, počaly se ty panny pohybovat jako živé, ohlížely se po něm, usmívaly se a jen promluvit.

  Tu zpozoroval králevic, že jedno z těch dvanácti oken bylo zastřeno bílou oponou; i odhrnul tu oponu, aby viděl, co pod ní. A tu panna v bílém oděvu, stříbrným pasem opásaná, s perlovou korunou na hlavě; byla ze všech nejkrásnější, ale smutná a bledá, jako by byla vstala z hrobu. Králevic dlouho před tím obrazem stál jako u vyjevení; a co tak na něj hleděl, srdce ho rozbolelo, i řekl: „Tuto chci mít a žádnou jinou!" A jak to slovo pověděl, sklopila ta panna hlavu, začervenala se jako růže a v tom okamžení všechny obrazy zmizely.

  Když potom zase dolů přišel a pověděl otci, co viděl a kterou pannu si vyvolil, zasmušil se starý král, zamyslil se a řekl: „Zles učinil, synu můj, žes odkryl, co bylo zastřeno, a v nebezpečenství veliké pro to slovo jsi se vydal. Tato panna je v moci zlého černokněžníka, v železném zámku zajata; kdokoli se pokusil, aby ji odtud vysvobodil, nikdo se ještě nevrátil. Ale co se stalo, odestati se nemůže; dané slovo je zákon. Jdi, pokus se o štěstí své a zdráv se mi domů zase vrať!"

  Králevic rozloučil se s otcem, vsedl na koně a jel si pro tu nevěstu. I přišlo mu jet velikým lesem a tím lesem jel pořád, až se mu pak už cesta ztratila. A když tak v houští a mezi skalím a bažinami s koněm bloudil, nevěda kudy kam, slyšel za sebou někoho volat: „Hej, počkejte!" Králevic ohlédl se a viděl vysokého člověka, an za ním pospíchá. „Počkejte a vemte mne s sebou, a vezmete-li mne do služby, nebudete toho litovat."

  „Kdopak jsi," řekl králevic, „a co umíš dělat?"

  „Jmenuju se Dlouhý a umím se natahovat. Vidíte-li tamhle na té vysoké jedli ptačí hnízdo? Já vám to hnízdo sundám a netřeba mi ani nahoru vylézt."

  I začal se Dlouhý natahovat, tělo jeho kvapem rostlo, až byl tak vysoký jako ta jedle; pak sáhl pro to hnízdo a v okamžení smrštil se zas a králevici je podává.

  „Dobře svůj kousek umíš; ale co mi jsou ptačí hnízda platná, jestliže mne z toho lesa nemůžeš vyvést!"

  „Hm, to je lehká věc!" řekl Dlouhý a začal se zas natahovat, až byl třikrát tak vysoký jako nejvyšší borovice v tom lese; ohlédl se kolem a povídá: „Tamhletou stranou máme nejblíž z lesa ven." Pak se smrštil, vzal koně za uzdu a šel napřed, a prve nežli se králevic nadál, byli za lesem. Před nimi byla daleká široká rovina a za tou rovinou vysoké šedivé skály jako zdi velikého města a hory porostlé lesem.

  „Tamhle, pane, jde můj kamarád," řekl Dlouhý a ukázal stranou na rovinu, „toho byste taky měl do služby vzít, věru, že by vám dobře posloužil."

  „Křikni na něj a zavolej ho, abych viděl, co je zač."

  „Je to, pane, trochu daleko," řekl Dlouhý, „sotva by mě uslyšel a dlouho by to trvalo, než by přišel, protože má mnoho co nosit. Radši pro něj doskočím." Tu se zas Dlouhý natáhl tak vysoko, že se mu až hlava pohřížila v oblacích, udělal dva tři kroky, vzal kamaráda za ramena a postavil ho před králevicem. Byl to chlapík zavalitý, měl břicho jako čtyrvěderní soudek.

  „Kdopak jsi ty," zeptal se králevic, „a co umíš dělat?"

  „Já, pane, jmenuju se Široký a umím se rozšiřovat."

  „Tedy se mi ukaž."

  „Pane, ujíždějte honem — honem zpátky do lesa!" volal Široký a počal se nadýmat.

  Králevic nerozuměl, proč ujíždět, ale vida, že Dlouhý kvapem uhání k lesu, pobodl koně a jel cvalem za ním. A měl svrchovaný čas ujíždět, sic by ho byl i s koněm Široký zamačkal, jak mu břicho kvapně na všecky strany rostlo; byloť ho najednou všude plno, jako by se byla hora přivalila. Tu potom Široký přestal se nadýmat, odfoukl si, až se lesy ohýbaly, a udělal se zas takovým, jako byl prve.

  „Tys mě prohnal!" řekl mu králevic. „Ale takového chlapíka každý den nenajdu; pojď se mnou."

  A tak potom ubírali se dál. Když přišli blízko k těm skalám, potkali jednoho a měl oči zavázané šátkem.

  „Pane, to je náš třetí kamarád," povídá Dlouhý, „toho byste měl taky do služby vzít; věru, že by vám darmo nejedl."

  „Kdopak jsi," zeptal se ho králevic, „a proč máš oči zavázané, vždyť nevidíš cesty?"

  „Hoj, pane, naopak; právě proto, že, až příliš vidím, musím si oči zavazovat; já zavázanýma očima vidím tak, jako jiný nezavázanýma; a když je rozvážu, skrz naskrz všecko prohlídnu; a když se bystře na něco podívám, chytne to plamenem, a co nemůže hořet, rozskočí se v kusy. Proto se jmenuju Bystrozraký." Pak obrátil se ku protější skále, odvázal šátek a upřel na ni své žhavé oči; a skála začala praštět a kusy lítaly z ní na všecky strany a za maličkou chvilku z ní nezůstalo nic než hromada písku. A v tom písku se něco třpytilo jako oheň. Bystrozraký pro to došel a králevici přinesl. Bylo to ryzí zlato.

  „Hoho, tys chlapík penězi nezaplacený!" řekl králevic. „Blázen, kdo by tvé služby nechtěl užít. Ale když máš tak dobrý zrak, podívej se přec a pověz mi, da-leko-li mám ještě do železného zámku a co se tam nyní děje?"

  „Kdybyste jel, pane, sám," odpověděl Bystrozraký, „snad byste ani za rok tam nedojel; ale s námi tam přijedete ještě dnes — právě nám tam nyní chystají večeři."

  „A co tam dělá moje nevěsta?"

  „Za železnou mřeží na vysoké věži černokněžník ji střeží."

  A králevic řekl: „Kdos dobrý, pomoz mi ji vysvobodit!"

  A oni všickni mu slíbili, že mu budou pomáhat. A tak ho vedli mezi ty šedivé skály tím průlomem, co Bystrozraký očima v nich udělal, a těmi skalami, vysokými horami i hlubokými lesy dál a dál; a kde byla v cestě jaká překážka, tu hned ti tři tovaryši odklidili. A když se slunce schylovalo k západu, počaly se hory nížit, lesy řidnout a skály schovávaly se mezi vřes; a když už bylo nad západem, viděl králevic nedaleko před sebou železný zámek; a když už zapadalo, jel po železném mostě do brány; a jakmile zapadlo, zdvihl se železný most od sebe sám, brány se zavřely jedním rázem a králevic i tovaryši jeho byli v železném hradě zajatí.

  Když se tu v nádvoří ohlédli, dal králevic koně svého do konírny — a bylo mu tu všecko už přichystáno — a potom šli do zámku. V nádvoří, v konírně, v zámecké síni i v pokojích viděli v soumraku mnoho lidí bohatě přistrojených, pánů i služebníků, ale nikdo z nich ani se nepohnul — byli všickni zkamenělí. Prošli několik pokojů a přišli do večeřadla. To bylo jasně osvíceno, vprostředku stůl, na něm dobrých jídel a nápojů dost, a prostřeno bylo čtyřem osobám. Cekali, čekali, myslili, že někdo přijde; ale když nikdo dlouho nepřicházel, sedli a jedli a pili, co hrdlo ráčilo.

  Když se najedli, počali se ohlížet, kde budou spát. Vtom nenadále rozlítly se dveře rázem a do pokoje vstoupil černokněžník, shrbený stařec v dlouhém černém oděvu, hlavu holou, šedivé vousy po kolena a místo opasku tři železné obruče. Za ruku vedl krásnou, překrásnou pannu, bíle oblečenou; měla na těle stříbrný pás a perlovou korunu na hlavě, ale byla bledá a smutná, jako by byla vstala z hrobu. Králevic hned ji poznal, skočil a hned jí šel naproti; ale prve než mohl slovo promluvit, ozval se k němu černokněžník: „Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež! Budiž tak, vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla. Ujde-li ti, zkameníš i se svými služebníky, jako všickni, co přišli dříve než ty." Potom ukázal královně na sedadlo, aby si sedla, a odešel.

  Králevic nemohl s té panny ani očí spustit, jak byla krásná. I začal k ní mluvit, ptal sejí na všelicos; ale ona neodpovídala, neusmála se a na nikoho ani nepohlédla, jako by byla z mramoru. I sedl si podle ní a umínil si celou noc hespat, aby mu neušla; a pro větší jistotu natáhl se Dlouhý jako řemen a ovinul se kolem celého pokoje podle stěn; Široký posadil se do dveří, nadmul se a zacpal je tak, že by ani myška nebyla proklouzla, a Bystrozraký postavil se k sloupu prostřed pokoje na hlídku. Ale za chvilku všickni začali dřímat, usnuli a spali celou noc, jako by je do vody hodil.

  Ráno, když se počalo rozednívat, králevic první se probudil, ale jako by mu byl někdo nůž do srdce vrazil — královna pryč. Ihned vzbudil služebníky a ptá se, co dělat?

  „Nestarejte se, pane, nic," řekl Bystrozraký a bystře pohleděl oknem ven, „však už ji vidím! Sto mil odtud je les, uprostřed lesa starý dub a na tom dubě na vršku žalud — a ten žalud je ona. Ať mě Dlouhý vezme na ramena a dostáném ji."

  A Dlouhý si ho hned naložil, natáhl se a šel, co krok, to deset mil, a Bystrozraký ukazoval cestu.

  I neminulo ani, co by jednou okolo chalupy oběhl, a byli už zase tu a Dlouhý králevicovi ten žalud podal: „Pane, pusťte jej na zem!" Králevic jej pustil a v tom okamžení stála královna vedle něho.

  Ale když se slunce za horami začalo ukazovat, rozlítly se hřmotně dveře a černokněžník vešel do pokoje i potutelně se usmíval; ale když tu královnu spatřil, zamračil se, zabručel — a třesk! jedna železná obruč na něm praskla a odskočila. Pak vzal pannu za ruku a odvedl ji pryč.

  Ten celý den potom neměl králevic co dělat, než chodil po zámku i kolem zámku a díval se, co kde bylo divného.

  Všude, jako by byl v jediném okamžení život vyhynul. V jedné síni viděl nějakého králevice, an držel oběma rukama napřažený tesák, jako by chtěl někoho v půli přetít, ale rána nedopadla, zkameněl. V jednom pokoji byl zkamenělý rytíř, jako by ve strachu před někým utíkal, a brknuv o práh, vzal pochop, ale nedopadl. Pod komínem seděl nějaký sloužící, držel v jedné ruce kus pečené od večeře a druhou nesl sousto do huby, ale nedonesl; když mu bylo před samou hubou, taky zkameněl. A mnoho jiných ještě tu viděl zkamenělých, každého tak a v tom postavení, co byl, když černokněžník řekl: „Zkameňte!" A taky mnoho krásných koní tu viděl zkamenělých a v zámku i okolo zámku všecko pusto i mrtvo: stromy byly, ale bez listí; luka byla, ale bez trávy; řeka byla, ale netekla; nikdež ani ptáčka zpěváčka, ani kvítka země dítka a ve vodě ani rybičky běličky.

  Ráno, v poledne i večer našel králevic se svými tovaryši v zámku dobrou a hojnou hostinu; jídla sama se nosila, víno samo se nalívalo. A když bylo po večeři, otevřely se zase dveře a černokněžník přivedl královnu, aby ji králevic hlídal. I ačkoli si všickni umínili, že všemožně se budou bránit, aby neusnuli, však neprospělo nic, usnuli zas. A když se ráno za svítání králevic probudil a viděl, že královna zmizela, skočil a zatáhl Bystrozrakého za rameno: „Hej, vstávej, ty Bystrozraký! Víš-li, kde je královna?"

  Ten protřel si oči, hledí a povídá: „Už ji vidím! Dvě stě mil odtud je hora a v té hoře skála a v té skále drahý kámen a ten kámen je ona. Když mě tam Dlouhý donese, dostaneme ji."

  Dlouhý hned ho vzal na ramena, natáhl se a šel —co krok, to dvacet mil. Bystrozraký pak upřel na horu své žhavé oči a hora se rozsypala a skála v ní rozskočila se na tisíc kusů a mezi nimi se třpytil drahý kámen. Ten vzali a králevici přinesli; a jak jej na zem pustil, stála tu královna zas. A když potom černokněžník přišel a ji tu viděl, zlostí zajiskřily se mu oči — a třesk! zas jedna železná obruč praskla na něm a odletěla. Zabručel a královnu z pokoje odvedl.

  Ten den zas bylo všecko tak jako včera. Po večeři černokněžník zase královnu přivedl, podíval se ostře králevici v oči a posměšně prohodil: „Uvidí se, kdo skoho: zdali ty zvítězíš anebo já!" a s tím odešel.

  I dali si dnes všickni tím pilnější práci, aby se ubránili před usnutím; nechtěli si ani sednout, chtěli tu celou noc prochodit, ale všecko nadarmo, byloť jim uděláno: jeden po druhém usnul chodě, a královna jim ušla přec.

  Ráno se probudil zase králevic nejdřív, a když tu královnu neviděl, vzbudil Bystrozrakého: „Hej, vstávej, Bystrozraký, podívej se, kde je královna!"

  Bystrozraký dlouho hleděl ven: „Hó, pane," povídá, „daleko je, daleko! Tři sta mil odtud je černé moře a prostřed toho moře na dně leží skořepina a v té skořepině zlatý prsten — a ten prsten je ona. Však nestarejte se, přece ji dostáném! Ale dnes musí Dlouhý také Širokého s sebou vzít, budem ho potřebovat!" Dlouhý vzal na jedno rameno Bystrozrakého, na druhé Širokého, natáhl se a šel —¦ co krok, to třicet mil. A když přišli k černému moři, ukazoval mu Bystrozraký, kam má pro tu skořepinu do vody sáhnout. Dlouhý natahoval ruku, co mohl nejvíc, ale ke dnu přece nemohl dostačit.

  „Počkejte, kamarádi, jen maličko počkejte, však já vám pomohu," řekl Široký a nadmul se, co mu břicho stačilo; pak se položil na břeh a pil. Za maličkou chvilku opadla voda tak, že Dlouhý lehoučko dna dosáhl a skořepinu ven z moře vynesl. I vyndal z ní prsten, vzal kamarády na ramena a pospíchal zpátky. Ale na cestě bylo mu přece trochu těžko se Širokým běžet, protože měl půl moře vody v sobě; i setřásl ho v jednom širokém údolí s ramena na zem. Bouchlo to, jako když měch s věže pustí, a v okamžení bylo celé údolí pod vodou jako veliké jezero; Široký sám ledva z něho vylezl.

  Zatím bylo v zámku králevici už velice těžko; sluneční záře začala se za horami ukazovat a služebníci ještě se nevraceli; a čím plamenitější paprsky vzhůru vystupovaly, tím větší byla jeho úzkost:. smrtelný pot se mu vyrážel na čele. Brzy pak ukázalo se slunce na východě jako žhavý proužek — a vtom rozevřely se dveře silnou ranou a na prahu stál černokněžník, i ohlížel se kolem po pokoji, a vida, že královna tu není, šeredně se zachechtal a vkročil do pokoje. Ale vtom crňk! rozskočilo se okno v kusy a zlatý prsten padl na zem a v tom okamžení tu stála královna zas.

  Bystrozraký vida, co se v zámku děje a v jakém nebezpečenství pán jeho jest, pověděl to Dlouhému; Dlouhý udělal krok a hodil prsten oknem do pokoje. Černokněžník zlostí zařval, až se zámek otřásl, a tu prask! ta třetí železná obruč pukla na něm a odskočila, z černokněžníka udělal se havran a vyletěl tím roztlučeným oknem ven.

  A tu hned ta krásná panna promluvila i děkovala králevici, že ji vysvobodil a zčervenala jako růže. A v zámku i okolo zámku najednou všecko oživělo: ten, co držel v síni napřažený tesák, švihl jím do povětří, jen zafičelo, a pak jej zastrčil do pošvy; ten, co brkl o práh, dopadl na zem, ale hned zase vstal a popadl se za nos, má-li ještě celý; ten, co seděl pod komínem, vstrčil to sousto pečené do huby a jedl dál; a tak každý dodělal, co počal a kde přestal. V konírnách vesele dupali a řehtali koně; stromy okolo zámku zelenaly se jako brčál, na lukách bylo plno strakatého kvítí, vysoko v povětří švitořil skřivánek a v bystré řece projížděla se hejna drobných rybiček. Všude živo, všude veselo!

  Zatím sešlo se mnoho pánů do pokoje, kde byl králevic, a všickni mu za vysvobození děkovali. Ale on řekl: „Mně nemáte co děkovat; kdyby nebylo mých věrných služebníků Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, byl bych také tím, čím jste byli vy." A hned potom vydal se na cestu domů k otci, starému králi, se svou nevěstou a se svými služebníky Dlouhým a Bystrozrakým a ti všickni páni ho doprovázeli. Na cestě potkali Širokého a vzali ho také s sebou.

  Starý král plakal radostí, že se synovi jeho tak poštěstilo; myslil, že už se nevrátí. Brzy potom byla hlučná svatba, trvala tři neděle, všickni páni, co je králevic vysvobodil, byli pozváni. Když bylo po svatbě, ohlásili se Dlouhý, Široký a Bystrozraký mladému králi, že půjdou zas do světa hledat práci. Mladý král jim domlouval, jen aby u něho zůstali: „Všecko vám dám, co budete do smrti potřebovat, nic nemusíte dělat!" Ale jim se takové líné živobytí nelíbilo, vzali od něho odpuštění a šli přec a po tu dobu se někde ve světě potloukají.

 • Hrnečku vař

  V jedné vsi byla chudá vdova a měla dceru. Zůstávaly v staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a měly na půdě několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat a mladá nosila do města vejce na prodej, co jim slepice snesly. Tak se spolu živily.  Jednou v létě stará se trochu roznemohla a mladá musela sama do lesa na jahody, aby měly co jíst; vařily si z nich kaši. Vzala hrnec a kus černého chleba a šla. Když měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce; tu si k té studánce sedla, vyndala si ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne.  Najednou se tu odkud odtud vzala nějaká stará žena, vypadala jako žebračka, a v ruce držela hrneček. "Ach má zlatá panenko," povídá ta žebračka, "to bych jedla! Od včerejška od rána neměla jsem ani kouska chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba?"

   "I pročpak ne," řekla ta holka, "chcete-li, třeba celý; však já domů dojdu. Jen nebude-li vám tuze tvrdý?" A dala jí celý svůj oběd.  "Zaplať pánbůh, má zlatá panenko, zaplať pánbůh! - Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle ti dám ten hrneček. Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař! navaří ti tolik kaše, co budeš chtít. A když budeš myslit, že už máš kaše dost, řekni: Hrnečku, dost! a hned přestane vařit. Jen nezapomeň, co máš říct." - Tu jí ten hrneček podala a najednou ztratila se zas, holka ani nevěděla kam.  Když přišla domů, povídá matce, co se jí v lese přihodilo, a hned postavila hrneček na stůl a řekla: "Hrnečku, vař!" Chtěla zvědět, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale hned se začala v hrnečku ode dna kaše vařit, a pořád jí bylo víc a víc, a co by deset napočítal, byl už hrneček plný. "Hrnečku, dost!" a hrneček přestal vařit.  Hned si obě sedly a s chutí se jedly; kaše jako mandle. Když se najedly, vzala mladá do košíčka několik vajec a nesla je do města. Ale musela tam s nimi dlouho na trhu sedět, dávali jí za ně málo, až teprv v samý večer je prodala.  Stará doma nemohla se jí dočkat, už se jí taky chtělo jíst, a měla zas na kaši chuť. Vzala tedy hrneček, postavila ho na stůl a sama řekla: "Hrnečku , vař!" Tu se v hrnečku začala hned kaše vařit, a sotva se stará otočila, byl už plný.  "Musím si taky pro misku a pro lžíci dojít," povídá si stará a jde pro to do komory. Ale když se vrátila, zůstala leknutím jako omráčená: kaše valila se plným hrdlem z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a za lavice na zem. Stará zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Přiskočila a přikryla hrneček miskou; myslila, že tím kaši zastaví. Ale miska spadla na zem a roztloukla se, a kaše hrnula se neustále dolů jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že stará odtud musela do síně utéct; tu lomila rukama a bědovala: "Ach ta nešťastná holka, co to přinesla; já jsem si hned pomyslila, že to nebude nic dobrého!"

   Za chvilku tekla už kaše ze sedničky přes práh do síně; čím jí bylo víc, tím jí víc přibývalo. Stará už nevěděla kudy kam, i vylezla v té úzkosti na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka domů přinesla. Zatím bylo kaše pořád víc a víc, a netrvalo dlouho, valila se už jako mračna dveřmi i oknem na náves, na silnici, a kdo ví, jaký by to bylo vzalo konec, kdyby se byla právě naštěstí mladá nevrátila a nekřikla: "Hrnečku, dost!"

   Ale na návsi byl už takový kopec kaše, že sedláci, když tudy večer jeli z roboty domů, nikterak nemohli projet a museli se skrze kaši na druhou stranu prokousat.

 • Jirka s kozou

  Byl jeden král a měl dceru, a tu nemohl žádný rozesmát, byla pořád smutná. Tak ten král povídal, komu se podaří, aby se zasmála, tomu že ji dá. A byl jeden pastýř a měl syna, říkali mu Jirka. Ten povídá: "Táto, půjdu taky zkusit jestli bych ji rozesmál. Na vás nechci nic, jenom tu kozu." - Ta koza byla taková, když on chtěl a řekl: "Kozo, drž!", že každého, kdo šel kolem, držela, a ten pak musel u ní zůstat. - A táta řekl: "No tak jdi."

   Tak Jirka tu kozu vzal a šel, a potká jednoho, ten měl nohu na rameně. Jirka povídal: "Ty, pročpak máš tu nohu na rameně?" - A on: "Když ji sundám, tak doskočím sto mil." - "A kam jdeš?" - "Na službu, kdo mě vezme." - "Tak pojď se mnou."

   Šli dále a potkali zas jednoho, měl prkýnko na očích. "Ty, pročpak máš na očích to prkýnko?" - A on: "Když to prkýnko zdvihnu, tak vidím sto mil." - "A kam jdeš?" - "Na službu, chceš-li mě vzit. - "I proč ne, vezmu. Pojď taky se mnou." Ušli kus cesty, potkali třetího kamaráda, ten měl láhev pod paží a místo zátky držel v ní palec. "Ty, pročpak tam ten palec držíš?" - "Když ho vytáhnu, dostříknu sto mil, a co, chci, všecko zastříknu. Chceš-li, vezmi mě taky do služby, může to být k tvému štěstí a k našemu taky." - A Jirka mu na to: "No tak pojď."

   Potom přišli do města, kde byl ten král se smutnou princeznou, a nakoupili si na tu kozu pentli. Zašli do jedné hospody, a tam už bylo zařízeno, až takoví lidé přijdou, aby jim dali jist a pít, co budou chtít, že to král všecko zaplatí.  Jirka a jeho kamarádi kozu celou pentlemi ovázali a dali ji do sednice šenkýři, aby se o ni postaral. Ten ji dal do přístěnku, kde jeho dcery ležely. Jirka zavolal: "Kozo, drž!"

   Ten hospodský měl tři dcery, a ty ještě nespaly. Tu řekla Manka: "Oh, kdybych mohla taky takovou pentli mít! Půjdu a odvážu si nějakou z té kozy." - Ta druhá, Dorla, povídá: "Nechoď, on to ráno pozná." - Ale Manka šla přec. A když se dlouho nevracela, řekla ta třetí, Káča: "Jdi tam pro ni." - Dorla šla, vidí, Manka stojí u kozy. Třepla ji po zádech: "Pojď, nech toho!" a už se od ní nemohla odtrhnout. - Když to trvalo hodnou chvíli, volá Káča: "Pojďte už, neodvažte je všecky!" Šla a třepla Dorlu po sukni, a už taky nemohla pryč, musela u ní zůstat.  Ráno si milý Jirka pospíšil a šel pro kozu a vedl to všecko pryč, Káču, Donu i Manku. Šenkýř ještě spal. Šli přes ves, rychtář koukal z okna. "I fuj!" povídá, "Kačenko, co to, co to?" Šel a popadl ji za ruku, chtěl ji odtrhnout ale zůstal u ní taky. V uličce potkali pastýře, jak žene stádo krav, býk se otřel o Káču, uvázl, a Jirka ho taky vedl.  Potom přišli před zámek a z toho vyšli ven sloužící, a když celý ten průvod viděli, šli ke králi a povídali mu: "Och pane, máme tu takovou zvláštní podívanou: už tu byly všelijaké maškary, ale tohle tu ještě nebylo." Hned tu královskou dceru vyvedli nahoru k oknu, ona se podívala a zasmála se, až se zámek otřásl.  A teď se Jirky ptali, co je zač. On, že je pastýřův syn a že mu říkají Jirka. A oni na to, že to nemůže být, že mu tu princeznu nemohou dát, protože je prostého rodu, leda že by ještě něco vykonal. Jirka povídá: "A co?" A oni, že sto mil odtud je studánka, jestli z ní za minutu přinese koflík vody, tak princeznu dostane. Milý Jirka řekl tomu, co měl nohu na ramene: "Ty jsi povídal, když sundáš tadytu nohu, že doskočíš sto mil." - Ten odpověděl: "Ó to já snadno dokážu!" Sundal nohu, skočil a byl u studánky. Ale potom chybělo už jen maličko do doby, kdy se měl vrátit, a on pořád nepřicházel. Tu řekl Jirka druhému kamarádovi: "Ty jsi povídal, když zdvihneš to prkýnko z oči, že uvidíš na sto mil; podívej se, co tam dělá." - "Och pane, on tam u studánky leží. Och jemináčku, on tam usnul!" - "To bude zle," povídá Jirka, "už má čas se vrátit. Ty třetí, ty jsi povídal, když vytáhneš palec z té láhve, že dostříkneš sto mil; chutě stříkni tam, ať vstává." Třetí kamarád vytáhl palec z láhve a stříkal daleko, daleko. Jirka povídá tomu druhému: "Podívej se, jestli už se tam hýbá nebo co dělá."

   "Och pane, už vstává - utírá se - už nabírá vodu:" - Potom ten první skočil, a než se nadáli, už tu byl s vodou, zrovna včas.  Ale na zámku řekli, že musí vykonat ještě jeden kousek. Nedaleko ve skále je takové zvíře, jednorožec, ten jim mnoho lidi hubí; jestli ho Jirka shladí ze světa, že tu princeznu dostane. Vzal si tedy své pomocniky a šli do lesa k té skále, šli a přišli ke smrčině. Našli tam tři pelechy, uválené od tří zvířat. Jedno z nich hubilo lidi. Jirka a jeho kamarádi si nabrali kamení a šišky a vlezli nahoru na strom. A když si ta zvířata lehla, pustili dolů kámen na jedno z nich, na jednorožce. A ten řekl tomu druhému zviřeti: "Dej pokoj, nešťouchej mě!" - Ale to odpovědělo: "Já ti nic nedělám." - A zas na toho jednorožce zeshona pustili kámen. - "Dej pokoj, už jsi mi to udělal podruhé." - "Vždyť já ti nic nedělám!" - Pak se popadli a prali se, až se váleli po zemi. A ten jednorožec chtěl to druhé zvíře probodnout; ale ono uskočilo a jednorožec, jak se po něm prudce ohnal, zapíchnul se svým rohem do stromu a nemohl ho vyndat ven. Jirka se svými kamarády skočil ze smrku dolů, ta dvě zvířata utekla a tomu třetímu, jednorožci, usekli hlavu, vzali ji na ramena a nesli ji do zámku.  Tam viděli, že Jirka zase ten kousek dokázal. "Co budeme dělat? Snad mu přece musíme princeznu dát!" - "Ne, pane králi," povídá jeden sloužící, "to nemůže být. Vždyť je prostého rodu, aby dostal královskou dceru! My ho musíme ze světa sprovodit." - Král na to přikázal, aby poslouchali, co bude Jirka mluvit, podle řeči že poznají, co je zač a jak na něj. Na zámku bydlela jedna žena, ta to slyšela a pak Jirkovi povídala: "S tebou nebude dnes dobře, chtějí tě sprovodit ze světa." - "I toho se nebojím, už když mi bylo sotva dvanáct let, zabil jsem jich jednou ranou dvanáct." Ale to bylo tak, když mu máma upekla placku, vlítlo mu na ni dvanáct much a on je naráz zabil.  To když na zámku slyšeli, řekli; "Jinak to nepůjde, než že ho musíme zastřelit!" Potom dali nastoupit vojáky, že mu udělají slávu, že ho budou oddávat na nádvoří. Tak ho tam vyvedli a vojáci chtěli už do něho vypálit. Ale Jirka řekl tomu, co držel v láhvi místo zátky palec: "Chutě vytáhni palec a všechno zastříkni!" - "Ó pane, to já rád udělám." Vytáhl palec a všecky je zastříkl, až byli všichni slepí a žádný nic neviděl.  Na zámku když viděli, že to jinak nepůjde, řekli mu, aby šel, že mu tu princeznu dají. Potom ho oblékli do pěkných královských šatů a byla svatba.  A já jsem na té svatbě taky byla: měli tam muziku, zpívali, jedli a pili; bylo masa, koláčů, všeho plné ošatky, a vodičky plná vědra. Dnes jsem šla, včera jsem přišla: našla jsem mezi pařezy vejce, hodila jsem ho jednomu na hlavu a udělala jsem mu pleš, má ji doposud

 • Karel Jaromír Erben

  Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, sběratel lidové tvorby – tím vším byl Karel Jaromír Erben , narozený 7.11.1811 v Miletíně v rodině s řemeslnickou a písmáckou tradicí. Po vystudování gymnázia v Hradci Králové studoval právnickou fakultu v Praze. Na studie si vydělával výukou hudby.

  Při studiu filozofie a práva se seznámil s Františkem Palackým, se kterým pak spolupracoval do konce života. Palacký mu sehnal místo archiváře města Prahy, které mu zajistilo alespoň nějakou finanční jistotu.

  Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, při tom se věnoval vydávání starších literárních děl, překládání ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel ze státní služby. Na Palackého doporučení mu české stavy nabídly možnost sbírat v mimopražských archívech materiál k historii šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého muzea/ dnes Národního/ se stal v roce 1846 a zároveň ho jmenovali členem Královské české společnosti nauk.

  V období revoluce v letech 1848-49 byl zvolen do Národního výboru, kde se snažil zastávat názory člen deputace na chorvatský sjezd Palackého, se kterými se ztotožňoval. Nějaký čas pobýval v Zábřehu jako člen deputace na chorvatský sjezd. Po skončení revoluce se vrátil do Prahy. Veřejnému životu se vyhýbal.

  Erben nebyl typem politika, nebyl žádný řečník, ale svou neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi nejvýznamnější Čechy. V roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. Konečně měl práci, která ho velmi slušně finančně zajistila. Od roku 1864 až do smrti zastával funkci vysokého úředníka na pražském magistrátu.

  Vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben věnoval vědecké práci. Byl spolutvůrcem Riegrova Slovníku naučného, který byl naší první encyklopedií. Slovník obsahoval termíny z těchto oborů: slavistika, gramatika, historie, slovanská a germánská mytologie a bájesloví.

  Erben byl znám tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti. Trest je pro ně samozřejmým po každém provinění. Naproti tomu hrdinové K.H.Máchy viní za všechnu špatnost jedince společnost. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu.

  Karel Jaromír Erben zemřel 21.11.1870 v Praze.

  Díle Karla Jaromíra Erbena:
  Písně národní v Čechách / 1842-1845/ - folkloristické dílo ve kterém Erben shromáždil více než 2200 písní, které uspořádal od narození po smrt. Toto dílo bylo později rozšířeno a nazváno Prostonárodní české písně a říkadla.

  Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských / 1869/ - lidová tvorba ostatních slovanských národů.

  Soubor českých pohádek / Dlouhý, Široký a Bystrozraký , Tři zlaté vlasy děda Vševěda , Pták Ohnivák a liška Ryška , Zlatovláska/ - tyto pohádky jsou inspirovány folklorem. Kytice /1853/ - životní dílo – sbírka balad K.J.Erbena, jedna z nejslavnějších knih české literatury. Vznikla po téměř dvacetileté literární práci Erbena. Básně, ze kterých se Kytice skládá, vycházely nejprve v časopisech. Hrdinové básní žijí v neurčitém čase. Časté téma Erbenových básní je vztah matky k dítěti a vztahy milostné.

  Kytice je složeny z těchto balad:
  Poklad – chamtivá matka nechává kvůli mamonu své dítě uvnitř kouzelné skály a za trest ho celý rok nevidí.

  Lilie – květina se každou noc měnila v dívku, která byla milenkou mladého muže. Jeho matka ji však zničila a syn ji proklíná.

  Vodník – dcera neposlechne matku, která jí zakázala chodit k jezeru. To se jí stane osudným. Provdá se za vodníka a je matkou jeho dítěte, které se stane nástrojem vodníkovi pomsty.

  Zlatý kolovrat – dívka je zavražděna svou matkou a sestrou. Spravedlnost vzala za své a obě vražedkyně zemřou násilnou smrtí.

  Polednice – mladá žena unavená starostí o dítě zavolá na něj v afektu polednici a ze strachu před ní ho pak nechtěně zabije.

  Svatební košile – zde můžeme pozorovat dva druhy bájí – pohanskou a křesťanskou. Žena prosí Pannu Marii o navrácení jejího zemřelého muže. Prosba je vyslyšena a muž se k ní vrací v podobě ducha. Nese ji směrem ke hřbitovu, kde je ji snaží zabít.

  Vrba – žena žije dvojím životem, ve dne jako žena, v noci jako vrba. Její muž se s tím nemůže smířit, proto vrbu pokácí. Žena mu v tu chvíli umírá.

  Štědrý den – jedna dívka je šťastná, druhá, ač se nikdy ničím neprovinila, zemře. Lidský úděl je neodvolatelně určen.

  Záhořovo lože – Záhoř je loupežníkem, který se snaží napravit poté, co se doslechne, že se má dostat do pekla. Nakonec je mu ale odpuštěno.

 • O žabce královně

  Byl jeden král a měl tři syny. Jednou je k sobě povolal a řekl: ,,Milé děti, jste už nyní dospělí, máte čas, abyste se postarali sobě o nevěsty. Udělejte si každý po střelce, jděte na zakázaná luka a vystřelte v rozličné strany. V který dům čí střela padne, v tom sobě vezme nevěstu."

  Královicové udělali sobě po střelce, vyšli na zakázaná luka a vystřelili: nejstarší bratr v pravou stranu, prostřední v levou a nejmladší, který se nazýval Ivan bohatýr, pustil svou střelu přímo.

  Potom šel každý hledat své střelky.

  Nejstarší bratr našel svou střelku u ministra a prostřední u generála, i oba dva pojali za ženy jich krásné dcery. Ale Ivan bohatýr dlouho nemohl najiti střelky své a byl velmi zarmoucen; celé dva dni chodil po lesích a po horách a na třetí den zašel v bahno i spatřil velikou žábu, a na v hubě držela jeho střelu. Ivan bohatýr chtěl ujiti a od své nalezené střely upustit; ale žabka zavolala:

  ,,Kvakva! Ivane bohatýře, pojď ke mně a vezmi si svou střelku, sic nikdy z toho bahna nevyjdeš." Po těch slovech se žabka převrhla — a v tom okamžení vyskytia se tu překrásná besídka. Ivan bohatýr vešel do besídky.

  „Vím," řekla žabka, „žes už třetí den nic nejedl, nechceš-li něčeho pojisti?" Poté žabka opět se převrhla — a hned se tu vyskytl stůl se všelikým jídlem a pitím. Ivan bohatýr sedl za stůl a najedl i napil se.

  „Poslouchej," řekla mu žabka, „tvá střela zalítla ke mně, ty si mě musíš vzít za ženu; pakli nevezmeš, nevyjdeš z tohoto bahna." Ivan bohatýr se zarmoutil a nevěděl, co dělat; potom se rozmyslil a vzal žabku s sebou i přinesl ji domů.

  Bratři i nevěsty začali se mu vysmívat. Nastal den, v který se musil Ivan bohatýr oženit: on jel v kočáře a žabku nesli do dvorce na zlaté míse. Když nastala noc a ženich s nevěstou odešli do svých pokojů, sňala žába se sebe žabí kůži a udělala se překrásnou pannou; a za dne opět se proměnila v žábu. Ivan bohatýr b)l s ní spokojeně a stastne živ.

  Po některém čase dal si král své syny zavolat a řekl jim: „Milé děti, nyní jste už všickni tři ženati; rád bych, aby mi vaše ženy, a mé nevěsty, udělaly každá košili."

  Poté jim dal po kusu plátna a řekl, aby ty košile byly do zejtřka hotovy. Starší bratři přinesli plátno svým ženám a ty hned začaly svolávati komorné, matičky a selské krásné panenky, aby jim pomohly košili ušiti. Komorné a matičky hned přiběhly a daly se do práce: některá stříhala, některá šila. Mezitím poslaly nevěsty služku se podívat, jak bude žabka šiti košili. Jak služka vstoupila k Ivanu bohatým do pokoje, tu on právě přinesl plátno a smutně je položil na stůl.

  ,,Což jsi tak smuten, Ivane bohatýře?" řekla žabka, a on odpověděl: „Kterak nemám smuten býti? Otec přikázal, aby z tohoto plátna jemu do zejtřka ušita byla košile."

  „Neměj žádné starosti," řekla žabka, „a jdi spát; ráno bývá moudřejší nežli večer—všecko se to udělá." Poté vzala nůžky a rozstříhala to celé plátno na malé kousky; potom otevřela okno a vyhodila je ven na vítr i řekla: „Bujní větrové, rozneste ty kousky a ušijte tchánovu košili!"

  Služka šla a pověděla královnám, že žabka celé plátno rozstříhala na malé kousky a vyhodila oknem. Ty smály se žabce a řekly: „Co as její muž zejtra králi přinese!" Na druhý den, když Ivan bohatýr se vyspal, podala mu žabka košili: „Tu máš, milý Ivane bohatýře, dones tu košili svému otci."

  Ivan bohatýr vzal košili a donesl ji svému otci a starší bratři také své košile přinesli. Napřed ji králi podal nejstarší bratr; král podíval sena ni a řekl: „Ta košile je tak ušita, jak obyčejně šijou." Potom se podíval na tu, kterou druhý syn přinesl a řekl, že ta košile nic lepší ušita není. Ale když nejmladší syn jemu košili podal, nemohl se král ani dost nadivit; nebylo na ní ani jedinkého švu znát. I řekl: „Tu košili mi dávejte jen v největší svátky."

  Po druhé král zase povolal k sobě syny své a řekl jim: „Milé děti, rád bych věděl, umějí-li vaše ženy vyšívat zlatem a stříbrem; naberte sobě hedvábí, stříbra i zlata, aby mi do zejtřka udělala každá po koberci."

  Ženy starších králeviců začaly svolává ti komorné, matičky a selské krásné panenky, aby jim pomohly vyšívat koberce. Ty hned přišly a začaly vyšívat; některá stříbrem, některá zlatem. Mezitím opět poslaly služku se podívat, co bude žabka dělat. Ivan bohatýr přinesl si domů zlato, stříbro i hedvábí a byl velmi smuten. Žabka, sedíc na stolici, řekla: ,,Kva,kva,kva! Cožjsi taksmuten, Ivane bohatýře?" —

  ,,Kterak nemám smuten být? Otec poručil, aby tím stříbrem, zlatem a hedvábím do zejtřka byl vyšity koberec." —,,Neměj žádné starosti," řekla žabka, „jdi spat, ráno bývá moudřejší nežli večer." Poté vzala nůžky a všecko hedvábí rozstříhala, stříbro i zlato roztrhala a vyhodila oknem, řkouc: ,,Bujní větrové, přineste mi ten koberec, kterým můj otec zakrýval okna!"

  Když to služka všecko nevěstám vypravila, umínily si, že také tak udělají. I čekaly dlouho, ale vidouce, že větrové jim kobercův nepřinášejí, poslaly koupit stříbra, zlata i hebvábí a daly se do vyšívání jako prve.

  Ráno, jakmile Ivan bohatýr vstal, žabka mu koberec podala. Tu všickni tři bratři přinesli své koberce k otci; on pak vzal koberec napřed od nejstaršího, podíval se naň a povídá: „Ten koberec hodí se na koně, aby nezmokli." Podíval se druhému na koberec a řekl: „Ten se může prostírati v předním pokoji, aby si oň utírali nohy." Potom vzal koberec od nejmladšího syna, divil se a řekl: „Tímhle kobercem mi prostírejte stůl jen o slavnostech." Koberec Ivana bohatýra dal schová ti a druhým synům koberce vrátil, řka: „Doneste je svým ženám a řekněte, aby si jich nechaly!"

  Potom po třetí řekl král synům svým: „Nyní, milé děti, rád bych, aby mi vaše ženy, každá sama, upekly chléb." Když o tom královny uslyšely, ihned poslaly služku se podívat, co bude dělat žabka. V tu chvíli přišel Ivan bohatýr do svých pokojů a byl velmi smuten. „Kva, kva, kva! Což jsi tak smuten?" tázala se ho žabka.— „Jakpak nemám smuten být? Otec poručil, abys mu upekla chléb." — „Neměj žádné starosti, všecko udělám!" I dala přinést díž, mouky a vody, vysypala mouku do díže, nalila vody, udělala těsto, vylila je do studené peci a zahradila i řekla: „Ať se upeče chléb pěkný čistý, kyprý a bílý jako sníh!"

  Služka vrátila se k nevěstám a řekla: „Nevím, proč král žabku tak chválí; vždyť nic neumí udělat!" Když nevěsty to všecko vyzvěděly, umínily si, že taky tak udělají jako žabka; i zadělaly mouku studenou vodou a vylily do studené peci; ale vidouce, že se jich těsto rozplynulo, daly si přinést jiné mouky, zadělaly své chleby teplou vodou a vsadily je do vytopené peci. I bály se, aby se neopozdily a pospíchaly tak, že té jedné se chléb připálil a té druhé se nedopekl; ale žabka vyndala svůj chléb z peci pěkný čistý, kyprý a bílý jako sníh.

  Bratři přišli k otci a přinesli každý svůj chléb. Král vzal od nejstaršího syna chléb, podíval se naň a řekl: „Takovýto chléb možná jen z nouze jisti!" Potom vzal od druhého syna a povídá: „Tenhle chléb je také takový!" Ale když mu nejmladší syn podal svůj chléb, řekl král, aby mu ten chléb dávali na stůl, když budou hosti u něho. „Milé děti," doložil král, „vaše ženy udělaly mi všecko, co jsem poručil, a proto žádám vás, abyste zej tra se svými ženami přijeli do mého dvorce na oběd."

  Králevicové vrátili se k ženám. Ivan bohatýr byl velmi smuten a přemýšlel: „Kterak já s sebou povezu žabku?" A žabka, sedíc na stolici, otázala se ho: „Kva, kva, kva! Proč, Ivane bohatýře jsi tak zarmoucen?" Ivan bohatýr odpověděl: „Kterak nemám se rmoutiti? Otec poručil nám všem, abychom k němu zejtra přijeli do dvorce s ženami; kterak já tebe tam povezu?" — „Neměj žádné starosti," řekla žabka, „ráno bývá moudřejší nežli večer; jdi spát." Na druhý den Ivan bohatýr sebral se a jel do dvorce; a nevěsty poslaly opět služku se podívat, v čem žabka pojede. Tu právě žabka otevřela okno a křikla silným hlasem: „Oj, vy bujní větrové, leťte tam do mé říše a řekněte, aby přijel nádherný kočár se vší úpravou, se služebníky, hajduky, běhouny a předjíždníky!" Potom zavřela okno a sedla na stůl. Už se všickni sjeli do dvorce, jen ještě čekali na žabku; tu nenadále běží běhouni, skáčí předjíždníci a za nimi jede velmi nádherný kočár. Král si myslil, že k němu jede nějaký jiný král anebo králevic a šel ho přivítat. „Nechoďte, otče!" řekl Ivan bohatýr, „jedeť to moje žabka ve skořápce."

  Kočár přijel a z něho vyšla Ivana bohatýra žena a byla tak krásná, že se všickni podivili. Sedli za stůl; žabka čeho nedopila, to vlila do rukávu a kosti dávala do druhého rukávu. Druhé nevěsty to vidouce, dělaly taky tak; čeho nedopily, vlily do rukávu; čeho nedojedly, dávaly do druhého. Když od stolu vstaly, začala hudba hrát a žabka šla tancovat: máchnula jedním rukávem — a hned tu stálo na loket vody; máchnula druhým — a po vodě plavaly husy a labutě, takže všichni, to vidouce, nadivit se nemohli její chytrosti; a jak přestala tancovat, zmizelo všecko: voda, husy i labutě. Potom šly tancovat druhé nevěsty; a jak máchnuly svými rukávy, všecky postříkaly, a kostmi div jim oči nevytloukly. Vtom Ivan bohatýr odešel domů, vzal žabinu kůži a nemeškaje spálil ji. Potom přijela jeho žena i začala hledat své kožky, a když ji nenašla, řekla: „Nu, Ivane bohatýře, když jsi nemohl poshovět malý čásek, tehdy mne nyní hledej za třikrát devíti zeměmi v třicátém cařství, v podslunečném panství a věz, že mi říkají přemoudrá Vasilka." Jak to řekla, v okamžení zmizela. Ivan bohatýr se dal do usedavého pláče a šel ji hledat: šel dlouho nedlouho, blízko neblízko; snadno se pohádka vypravuje, ale nesnadno se dílo dělá.

  I přišel k chaloupce, která stála na kuřích nožkách a sama se obracela. Ivan bohatýr řekl: „Chaloupko, chaloupko, zůstaň stati k lesu zadem a ke mně předem!" A chaloupka na jeho slova zůstala stati. Ivan bohatýr vešel do chaloupky a viděl v předním koutě se-děti Babu-Jagu. „Potud o duši ruské tuto neslýcháno, ani jí vídáno; a nyníčko mi duše ruská před očima! Přicházíš-li, Ivane bohatýře, chtě čili nechtě?" Ivan bohatýr odpověděl, že dílem chtě a dílem nechtě, a vypravoval všecko, jak bylo.

  „Je mi tebe líto," řekla Baba-Jaga: „chceš-li, já ti posloužím, Vasilku přemoudrou ti ukážu: každého dne sem ke mně přilétá odpočívat. Jakmile přiletí, hleď, abys ji chytil za hlavu, a jak ji chytíš, bude se ti proměňovat v žabku, v ropuchu, v hada i v jinou neřest a naposledy se promění v střelu. Tu střelu vezmi a zlom na dvé: a tak potom ona navždy bude tvou. Jen dej pozor, když svou ženu chytíš, abysji nepustil!" Potom Baba-Jaga králevice schovala, a sotva ho schovala, tu přiletěla přemoudrá Vasilka. Ivan bohatýr přiloudil se k ní a chytil ji za hlavu; i začala se mu proměňovati v žábu, v ropuchu, a konečně v hada. Ivan bohatýr ulekl se a pustil ji, a Vasilka v okamžení zmizela. A Baba-Jaga mu řekla: „Když jsi ji neuměl udržet, už nikdy, nikdy víc ji nespatříš; ale chceš-li, jdi k mé sestře, k ní také přemoudrá Vasilka přichází odpočívat."

  Ivan bohatýr vydal se k druhé Babě-Jaze, ale tu také přemoudré Vasilky neudržel; i šel ještě ke třetí sestře, Babě-Jaze: „Jestliže i nyní přemoudrou Vasilku pustíš, už nikdy ji nenajdeš." Když se mu Vasilka proměňovala, nepustil ji z rukou; konečně udělala se střelou a Ivan bohatýr střelu vzal a na dvé přelomil. V tom okamžení stála před ním přemoudrá Vasilka a řekla: „Nu, Ivane bohatýře, nyní se ti poddávám!"

  Baba-Jaga darovala jim koberec samolet a oni na tom koberci samoletu letěli do svého panství; letěli tři dni a čtvrtého dne spustil se koberec právě do dvorce.

  Král přivítal syna svého i nevěstu s radostí velikou, vystrojil veliké hody a naposledy udělal na místě svém Ivana bohatýra králem.

 • Pták Ohnivák

  Jeden král měl velikou krásnou zahradu. Bylo v ní mnoho krásného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co prostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko, a bylo zlaté: ráno odkvetlo, ve dne zrostlo a do noci dozrálo, a druhé ráno kvetlo zas jiné. Ale žádné to zlaté jablko nedočkalo se druhého rána, po každé se v noci se stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak? Král se proto velice rmoutil. Jednou k sobě zavolal svého nejstaršího syna a povídá: „Půjdeš, synu, dnes v noci hlídat; vypátráš-li, kdo mně ta jablka odnáší, pokladu svého nebudu šetřit, abych se ti odměnil: a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám."

  Králevic připásal k boku meč, vzal na rameno samostříl, zastrčil si za pás několik kalených střel a šel podvečerem do zahrady hlídat. Tam se posadil pod jabloň a čekal. Neseděl dlouho, přišla na něj dřímota, nikterak sejí nemohl ubránit; ruce mu klesly

  29

  do trávy, oči se zamhouřily a králevic, jako by ho do vody vhodil, spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zas to tam. —„Což," ptal se král,„zdalis viděl zloděje?" — „Nepřišel žádný," odpověděl králevic, „samo se jablko ztratilo."

  — Král zavrtěl hlavou, nechtěl tomu věřit. „Jdi dnes ty hlídat, synu můj!" povídá k mladšímu, „a dohlídáš-li se zloděje, bohatě sě ti odměním."

  Druhý králevic ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat. Ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul jako starší bratr, a když se probudil, bylo zas jablko pryč. Když se ho pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: „Nikdo; samo se ztratilo."

  — Tehda ten nejmladší králevic povídá: „Otče, dnes já půjdu hlídat, abych věděl, ztratí-li se mi taky to zlaté jablko." — „Milé dítě," řekl jemu král, „ty myslím málo pořídíš; jsi ještě příliš mlád a nemoudrý. A když se starším nepodařilo zlatého jablka se dohlídat, tím méně tobě. Ale když chceš, jdi."

  Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady hlídat. Vzal s sebou taky meč, samostříl a něco střel, ale mimo to taky ježčí kůži. V zahradě posadil se pod jabloň a prostřel si tu ježčí kůži na klín, když by na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupl králevicův samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě.

  „Nu, máš-li zloděje?" ptal se ho král ráno.

  „Nemám," odpověděl králevic, „ale co není, může ještě být; zatím mám kus jeho kabátu." Tu vyndal to zlaté péro a vypravoval, co se mu přihodilo. Král byl tomu péru velmi rád: bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Dvořané, co tomu rozuměli, pravili, že to péro pochází z ptáka Ohniváka, a že je dražší nežli všecky poklady královy.

  Od té doby pták Ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se neztrácela; ale krále už taky nic netěšila, myslil pořád jen na ptáka Ohniváka a velice se rmoutil, že ho nemá, až mu pak z toho zármutku počalo srdce vadnout. Jednoho dne zavolal k sobě své tři syny a povídá: „Milé děti, vidíte, že den ode dne více chřadnu; ale vím zajisté, kdybych uslyšel ptáka Ohniváka zpívat, že by mé srdce okřálo. Kdo mi z vás toho ptáka Ohniváka živého přinese, aby zpíval, polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem."

  Synové hned se vypravili na cestu, rozloučili se s otcem a jeli toho ptáka Ohniváka hledat. Nedlouho jeli, přijeli do lesa a v lese na křižovatku. „Kudy se dáme?" ptá se nejstarší bratr. — „Jsme tři a tu před námi tři cesty," odpověděl druhý, „dejme se každý jednou; když se na tři strany rozejdeme, snáze ptáka Ohniváka se doptáme." — „A kdo kterou stranou pojede?" —¦ „Jděte vy si každý, kterou cestou chcete," povídá nejmladší, „já pojedu tou, co mi zůstane." Bratři byli spokojeni a každý si zvolil jednu cestu, kudy pojede. Potom povídá jeden: „Dejme si tu na tom místě nějaké znamení, kdo se dříve vrátí, aby věděl, co se druhým podařilo. Zastrčme každý do země proutek: čí prut poroste, bude znamení, že ptáka Ohniváka šťastně dostal."

  Bratřím se ta rada líbila, každý si vsadil podle své cesty do země proutek a pak se rozjeli.

  Nejstarší králevic jel svou cestou pořád, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil s koně, pustil ho, aby se pásl, a sám si sedl do trávy; potom vyndal, co měl k jídlu, a začal obědvat. Vtom přiloudila se k němu liška Ryška: „Prosím, prosím, panáčku, jsem tuze hladová, dej mi taky něco na zub." Ale králevic, jak ji uhlídal, vzal samostříl, a poslal za ní kalenou střelu. Chybil, nechybil, liška se mu ztratila.

  Druhému bratrovi vedlo se taky tak. Když se na jedné široké louce do trávy rozložil a vyndal jídlo, přišla k němu taky hladová liška Ryška, aby jí něco dal; a jak po ní střelil, ztratila se mu s očí.

  Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku. Byl unaven a hladov; i skočil s koně a posadil se na břehu do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, uviděl taky lišku Ryšku; přicházela pořád blíž a blíž a pak nedaleko něho zůstala stát. „Prosím, prosím, mladý panáčku, jsem tuze hladová, dej mi taky do něčeho zakousnout." — Králevic jí hodil kousek uzeniny a povídá: „Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško! Vidím, že máš větší hlad nežli já, a na dnešek budeme mít oba dva dost." Potom rozdělil své jídlo na dva díly: sobě jeden, lišce jeden. Liška Ryška najedla se dosyta a pak povídá: „Dobřes mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jed za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták Ohnivák bude tvůj." Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu: smetala hory, plnila doly a přes vody brody stavěla mosty. Králevic na koni za ní klusem, až nenadále se octl u měděného zámku. „Ptáka Ohniváka máš v tomhle zámku," řekla liška Ryška; „jdi tam v pravé poledne, to budou strážní spát, a nikde se nemeškej. V první síni najdeš dvanácte černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé uhlídáš dvanácte zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták Ohnivák sedět na bidýlku. Podle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou; nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš."

  Králevic šel do měděného zámku a našel všecko tak, jak liška Ryška řekla. V třetí síni seděl pták Ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl tak krásný, že králevicovi srdce nad ním plesalo. Vzal ho a dal ho do dřevěné klece, ale pak se rozmyslil a povídá: „Kterak se to k sobě hodí, tak krásný pták a tak chatrná klec? Pták Ohnivák do zlaté klece náleží!" Nato ho ze dřevěné klece vzal a dal do zlaté. Ale sotvaže ho tam zavřel, pták Ohnivák se probudil a zapískal a hned se strhlo v těch dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži od toho probudili. Ti hned přiběhli, milého králevice jali a přivedli před krále.

  Král byl velice rozhněván a řekl: „Kdo jsi, zloději, že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka Ohniváka ukradl?"

  „Nejsem žádný zloděj," odpověděl králevic, „ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší zahradě jabloň, nese zlatá jablka: jen jedno za den vykvetlo, zrostlo a dozrálo, a tvůj pták Ohnivák nám je po každé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně, vadne mu srdce, a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka Ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho." — „Můžeš ho mít,'' řekl na to král, „jestliže mi za něj přivedeš koně Zlatohřiváka."

  „Proč jsi mě neposlechl a bral zlatou klec?" hněvala se liška Ryška. — „Věru, chybil jsem," řekl králevic, „ale už se pro to nehněvej, co se stalo, a pověz mi, víš-li o koni Zlatohřiváku?" — „Vím," odpověděla liška Ryška, „a ještě ti k němu pomohu. Vsedni na svého koně a jeď za mnou." Pak zas běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Králevic za ní klusem, až nenadále se octl u stříbrného zámku. „Tuhle v tom zámku je kůň Zlatohřivák," povídá liška Ryška. „Jdi tam v pravé poledne, když budou strážní spát, a nikde se nemeškej. V první stáji najdeš dvanácte bílých koní se zlatými uzdami, v druhé dvanácté bílých koní s černými uzdami a v třetí stáji stojí kůň Zlatohřivák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou, ale měj se na pozoru, tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš!"

  Králevic šel do toho zámku a našel zase všecko tak, jak liška Ryška řekla. V třetí stáji stál kůň. Zlatohřivák u stříbrného koryta a žral z něho živý oheň. Byl tak krásný, že se na něj králevic ani dost nemohl nahledět. Pak vzal se stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal jí tomu koni Zlatohřiváku. Kůň stál jako beránek. I vidí tu podle taky na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, se zlatou, drahými kameny vykládanou uzdou, a velice se mu zalíbila: „Kterak se to k sobě hodí, tak krásný kůň a tak chatrná uzda?" povídá sobě sám; „koni Zlatohřiváku náleží zlatá uzda!" — Nato mu tu koženou uzdu zase sňal a dal mu zlatou. Ale sotvaže kůň ucítil, že má zlatou uzdu, začal se vzpínat a silně zařehtal; a hned taky začali všickni koňové v těch prvních dvou stájích skákat a řičet, lidé na stráži se probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále.

  „Kdo jsi, zloději," osopil se na něj král, „že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého koně Zlatohřiváka ukradl?" — „Nejsem žádný zloděj," odpověděl králevic, „nerad jsem pro tvého koně šel, ale musil jsem." A pak vypravoval, jak se to všecko stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka Ohniváka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně Zlatohřiváka; i prosil, aby mu toho koně dal. „Můžeš ho mít," řekl na to král stříbrného zámku, „jestliže mi za něj přivedeš pannu Zlatovlásku ze zlatého zámku v černém moři."

  Liška Ryška venku v lese na králevice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala: „Zdali jsem ti neřekla, abys tu zlatou uzdu nechal na stěně a vzal koženou? Daremná s tebou práce; komu není rady, není pomoci." ¦— „Nehněvej se, liško Ryško!" prosil králevic. „Věru, chybil jsem, a jen tehdáž mi ještě pomoz." — „Ještě jednou a naposledy ti pomohu," řekla liška Ryška, „a když mě poslechneš, můžeš ještě napravit, cos nemoudře pokazil. Vsedni na svého koně a jed za mnou." Poté běžela napřed a dělala králevici cestu, až přijel ke zlatému zámku v černém moři. „V tom zámku," povídá liška Ryška, panuje mořská královna; má tř1 dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a pros ji, aby ti jednu dceru dala za manželku; a když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena."

  Mořská královna vlídně králevice přivítala, a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její tři dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobny, že by nikdo na světě jich nerozeznal, a tak krásny, že se králevicovi dech tajil, když jim hleděl do očí. Každá měla hlavu šátkem ovinutou, aby se nevidělo, jaké má která vlasy, a každá taky byla jinak oblečena. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem; druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce; a třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem. — „Vyber sobě, kterou chceš," řekla mu královna, a králevic ukázal na tu bíle oblečenou pannu: „Tuhle mi dej!" —¦ „Hoho!" podivila se královna. „To ty sám ze sebe nemáš; počkej ještě až do zejtřka."

  Králevic nemohl starostí spát, jak se mu zej tra povede, a jakmile se ráno na východě rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady. Sotvaže tam vkročil, kde se vzala, tu se vzala, stála před ním ta bílá panna. „Chceš-li mě dnes poznat, dej pozor, okolo které z nás obletovat bude muška." A poté, jak přišla, tak zmizela. Potom po poledni vedla královna králevice zas do toho pokoje, kde její dcery byly. — „Jestliže poznáš, kterou jsi včera vyvolil, bude tvá; pakli nepoznáš, přijdeš o hlavu." Dcery tu stály vedle sebe; byla jedna jako druhá, všecky krásně a draze oblečeny, a všecky tři měly zlaté vlasy a ty se tak svítily, že králevicovi bleskem oči zacházely. Potom za chvilku, když se mu zrak otužil, zpozoroval, že okolo té jedné panny malá zlatá muška obletuje. „Tahle panna mi náleží," řekl, „tu jsem si vyvolil." Královna se tomu podivila, že ji poznal, a povídá: „Tak snadno ji přece nedostaneš; ještě mi zejtra musíš udělat, co ti uložím."

  Potom ráno ukázala mu z okna veliký rybník u lesa, dala mu malé zlaté sítko a řekla: „Jestliže tím sítkem tamten rybník do večera vyleješ, Zlatovlásku ti dám; pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu." Králevic vzal sítko a šel smutně k rybníku. Pohřížil je do vody a nabral, ale jak sítko zas vytáhl, vyběhla z něho všecka voda do kapky. Vida, že tak nic nepořídí, posadil se na hráz, sítko podle sebe, a přemýšlel, jak si pomůže. Nenadále, kde se vzala, tu se vzala, podle něho stála za ta bílá panna: „Proč jsi tak smuten?" — „Kterak mám být vesel," řekl králevic, „vida, že tebe nedostanu? Tvá matka uložila mi věc nemožnou." — „Bud bez starosti," řekla panna, „to všecko se dá udělat." Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. Tu se začala v celém rybníce najednou voda vařit a husté mraky valily se z rybníka a kladly se na zem, že ani na tři kroky nebylo před sebe vidět. Vtom slyší králevic dupot, a když se ohlédl, byla tu liška Ryška a za ní jeho kůň. „Nemeškej," povídá, „vem pannu před sebe na koně a ujížděj!" —

  Kůň letěl jako šipka nazpátek po dělané cestě a liška Ryška ji za ním zas bořila: huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, všecko tak, jak bylo dřív. Králevic byl rád, že získal zlatovlasou pannu, ale zas nerad, že ji má králi stříbrného zámku dát za koně Zlatohřiváka. Čím blíže přijížděl k tomu zámku, tím volněji jel a byl smutnější. — „Viď, že ti líto svou krásnou Zlatovlásku dát za koně Zlatohřiváka?" promluvila k němu liška Ryška: „Už jsem ti pomohla ve všeličem, ani v tom tebe neopustím." Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky Ryšky stála tu druhá panna Zlatovláska, právě taková, jako si ji vezl králevic. „Ať tvá panna zůstane tu v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně Zlatohřiváka. A pak, až ho budeš mít, se svou pannou ujížděj."

  Král byl té panně Zlatovlásce velice rád a bez prodlení dal za ni králevicovi koně Zlatohřiváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé panně ke cti slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo. Když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta? — „Krásná je," odpověděl jeden pán, „krásnější být nemůže; ale zdá se mi, jako by měla liščí oči." — Jak to slovo řekl, udělala se v okamžení z té panny Zlatovlásky zas liška Ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a ta tam. Běžela za králevicem a za zlatovlasou pannou a bořila za nimi svou liščí cestu; huňatým ocasem smetala mosty, dělala doly, stavěla hory, všecko tak, jako bylo dřív. Když jich dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták Ohnivák. Tu povídá mu liška Ryška: „Krásně to sluší Zlatovlásce panně na koni Zlatohřiváku. Není-li tobě, králevici, líto dát koně Zlatohřiváka za ptáka Ohniváka?" — „Ovšem je mi líto pro Zlatovlásku pannu," odpověděl králevic, „ale není mi líto pro mého otce, aby byl zase zdráv." — A na to liška Ryška: „Kde je Zlatovláska panna a kůň Zlatohřivák, ať je taky pták Ohnivák. Už jsem ti pomohla ve všeličem, a protož i v tom ti pomohu." Tu vyskočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky Ryšky byl tu druhý kůň Zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla Zlatovláska. „Doved mne k tomu králi měděného zámku," povídá, „aby ti za mne vydal ptáka Ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj."

  Král byl tomu velice rád, že dostal koně Zlatohřiváka, a bez prodlení dal za něj králevicovi ptáka Ohniváka i s tou zlatou klecí. Potom pozval k sobě mnoho pánů, chlubil se jim svým koněm Zlatohřivákem a ptal se jich, jak se jim líbí? — „Krásný je," řekl jeden pán, „krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl liščí ocas." —Jak to slovo řekl, udělala se v okamžení z koně Zlatohřiváka zas liška Ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za králevicem a za Zlatovláskou, bořila za nimi v běhu svou liščí cestu a dohonila jich, když už byli u toho potoka, kde se byla nejprve sešla s králevicem. „Ted už ptáka Ohniváka máš," povídá, „a máš i více, než jsi žádal, už mne nepotřebuješ. Jed domů s pokojem, a nikde se nezastavuj, sice nedobře pochodíš." A nato zmizela.

  Králevic jel potom svou cestou dál, v ruce ptáka Ohniváka ve zlaté kleci, podle sebe koně Zlatohřiváka se zlatou uzdou a na něm krásnou Zlatovlásku pannu. Když přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky, co si tu každý z nich podle své cesty do země vsadil na znamení. Proutky jeho dvou bratrů byly suchy, ale z jeho proutku vyrostl u cesty krásný košatý strom. Králevic velice se z toho zaradoval, a že už oba byli dalekou cestou unaveni, chtěl, aby si tu pod tím stromem odpočinuli. Skočil s koně a pomohl také zlatovlasé panně s koně Zlatohřiváka; pak oba ty koně přivázal k tomu stromu a klec s tím ptákem Ohnivákem pověsil na větev. Netrvalo dlouho, přišla na ně dřímota a oba usnuli.

  Vtom, co tu spali, vrátili se taky jeho bratři, jeden s jedné strany, druhý s druhé, oba dva s prázdnýma rukama, a sešli se tu zároveň. Tu viděli, že jejich proutky jsou suchy, a že z proutku nejmladšího bratra je krásný, košatý strom; viděli tu taky pod tím stromem bratra spát a podle něho krásnou zlatovlasou pannu a koně Zlatohřiváka a nad nimi v kleci ptáka Ohniváka. Tu zrodily se jim v srdci zlé myšlenky a řekl jeden druhému: „Bratr náš dostane nyní od otce půl království a po jeho smrti bude jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem, zlatovlasou pannu vezmeš si ty, koně Zlatohřiváka já a ptáka Ohniváka dáme otci, aby mu zpíval. O království se rozdělíme rovným dílem." — Jak si usmyslili, tak udělali. Tělo bratrovo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé panně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Když přijeli domů, dali koně Zlatohřiváka do mramorové stáje, ptáka Ohniváka postavili s klecí do pokoje a zlatovlasé panně dali krásný pokoj a mnoho panen k posloužení. Starý nemocný král pohleděl na ptáka Ohniváka a ptal se synů svých, vědí-li co o nejmladším bratrovi? — „Neslyšeli jsem nic o něm," řekli bratří, „někde snad zahynul." — Otec zůstal zarmoucený, pták Ohnivák nezpíval, kůň Zlatohřivák věšel hlavu a Zlatovláska panna nepromluvila ani slova, nerozčesávala svých zlatých vlasů a neustále plakala.

  Zatím co králevic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala ty všecky kusy a složila je tak, jak náležely, a ráda by byla vzkřísila králevice, ale nemohla. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty nad tím tělem poletovat. I schovala se pod keřem do trávy, a když to jedno vráně sedlo na tělo, aby žralo, liška Ryška vyskočila a chytila je za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž, sedla na keř a povídá k lišce Ryšce: „Kvá, kvá, nech mé ubohé dítě, však ti ničím neublížilo; odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba." —

  „Teď právě je mi toho potřeba," řekla liška Ryška. „Přineseš-li mi z černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu." Vrána slíbila, že přinese, a odletěla.

  Letěla tři dni a tři noci, a když se vrátila, přinesla s sebou dva rybí měchýřky plné vody: v jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půli: potom zase ty půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžení srostly k sobě; pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídly a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou králevicovo rozsekané tělo a hned bylo zas celé, ani jizvy nezůstalo na něm, a když ho pak živou vodou pokropila, procitl králevic jako ze sna, vstal a povídá: „Ach jak jsem to tvrdě spal!" — „Ba věru, tvrdě jsi spal," řekla liška Ryška, „a kdyby mne nebylo, na věky bys byl se neprobudil! Zdali jsem tebe nevarovala, abys nikde se nezastavoval a jel přímo domů?" Potom mu vypravovala, co se stalo, doprovodila ho až na kraj lesa blízko královského zámku otce jeho, dala mu ještě pro potřebu sprostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela.

  Králevic šel do zámku a dal se do služby ke koním; nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit. „Škoda toho krásného koně Zlatohřiváka, pojde nám, věší hlavu a nic nechce žrát." — „Dejte sem kus hrachoviny," povídá králevic, „chci se s vámi vsadit, že hned bude žrát." — „Hoho!" smáli se mu pacholci. „Takového chamradí ani naši koně od pluhu nežerou." — Králevic ale šel, vzal kus hrachoviny a dal ji tomu koni do mramorového žlabu, pak ho pohladil po zlaté hřívě a řekl: „Což jsi tak smuten, můj koni Zlatohřiváku!" Tu poznal kůň po hlase svého pána, poskočil si, odfrkl a vesele zařehtal a hned se dal do hrachoviny.

  Hned se to rozneslo po celém zámku, až i k nemocnému králi to přišlo, že jeden jeho čeledín koně Zlatohřiváka uzdravil. Král si ho dal hned zavolat a řekl mu: „Slyším, žes koni Zlatohřivákovi pomohl; kéž bys taky ptákovi Ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Je smutný, chlípí křídla a nic nechce žrát. Zahyne-li, zahynu i já." — „Neboj se, jasný králi, nezahyne," řekl králevic; „poruč, aby mi přinesli trochu ječmene zadiny, a jistě bude žrát, rozveselí se a hned bude zpívat." — „Hoho!" smáli se sloužící, když pro ten ječmen šli. „Ten bude ptáka Ohniváka krmit zadinou, co ani naše husy nechtějí žrát!" Zatím musili přece toho ječmene přinést a králevic ho nasypal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: „Což jsi tak smuten, můj ptáku Ohniváku?" Pták ho hned po hlase poznal, otřásl se, urovnal na sobě peří, počal skákat a žrát a tak krásně zazpíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo. A když pták Ohnivák po druhé a po třetí zazpíval, byl už král tak posilněn, že z postele vstal a velkou radostí toho neznámého čeledína objal.

  Potom povídá král: „Co si počneme s tou krásnou zlatovlasou pannou, kterou moji synové s sebou přivezli? Nemluví, nerozčesává svých zlatých vlasů, nic nejí a pláče neustále." — „Dovol, jasný králi," řekl ten čeledín, „promluvím k ní slovo, snad se rozveselí." — Král ho k ní hned dovedl a králevic ji vzal za bílou ruku a řekl: „Což jsi tak smutná, nevěsto má!" — Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil, že ji jmenoval svou nevěstou a že ho panna objala, a králevic jemu řekl: „Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři, nýbrž já dobyl ptáka Ohniváka, koně Zlatohřiváka i této krásné Zlatovlásky panny." A potom vypravoval, jak se všecko přihodilo, a panna doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradí-li, co učinili. Bratři tu stáli, viděli, že jsou prozrazeni, a třásli se jako osika, ani slova nemohli promluvit. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě králevic krásnou Zlatovlásku za manželku, dostal od svého otce hned jednu polovici království a po jeho smrti druhou.

 • Rozum a štěstí

  Jednou potkalo se štěstí s Rozumem na nějaké lávce. "Vyhni se mi!" řeklo Štěstí. Rozum byl tehdáž ještě nezkušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat; i řekl: "Proč bych já se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já."

   "Lepší je ten," odpovědělo Štěstí, "kdo více dokáže. Vidíš-li tam toho selského synka, co v poli oře? Vejdi do něho; a pochodí-li s tebou lépe nežli se mnou, budu se ti pokaždé slušně z cesty vyhýbat kdy a kdekoli se potkáme."

   Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě rozum, začal rozumovat: "Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a snáze štěstí svého dojit!" Nechal orání, složil pluh a jel domů. "Tatíku," povídá, "nelíbí se mi to sedlačení; budu se raděj učit zahradníkem."

   Tatík řekl: "Což jsi se, Vaňku, pominul s rozumem?", ale pak se rozmyslil a povídá: "Nu když chceš, uč se spánembohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr."

   Vaněk přišel o chalupu; ale nedbal na to nic, šel a dal se ke královskému zahradníkovi do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více chápal Vaněk. Brzy potom ani zahradníka neposlouchal, jak má co dělat a dělal všecko po svém. Nejprve zahradník se mrzel, ale pak, vida, že se tak všecko lépe daří, byl spokojen. "Vidím, že máš více rozumu nežli já," řekl, a nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil Vaněk zahradu tak, že král veliké z ní měl potěšení a často se v ní s paní královou a se svou jedinou dcerou procházel.  Ta královská dcera byla panna velmi krásná, ale od dvanáctého svého roku přestala mluvit nikdo ani slova od ní neslyšel. Král velice se proto rmoutil a dal rozhlásit: kdo způsobí, aby zas mluvila, že bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat a jiných velkých pánů, jeden po druhém; ale jak přišli, tak zas odešli: žádnému se nepodařilo způsobit, aby promluvila. "A proč bych já taky svoje štěstí nezkusil?" pomyslil si Vaněk. "Kdoví, nepodaří-li se mi ji k tomu přivést, aby odpověděla, když se budu ptát?"

   I dal se hned u krále ohlásit a král se svými rady dovedl ho do pokoje, kde dcera jeho zůstávala. Ta dcera měla pěkného psíčka a měla jej velmi ráda, protože byl velmi čiperný: všemu porozuměl, co chtěla mít.  Když Vaněk s králem a s těmi rady do jejího pokoje vstoupil, dělal, jako by té panny královské ani neviděl; než obrátil se k tomu psíčku a povídá: "Slyšel jsem, psíčku, že jsi velmi čiperný, a jdu k tobě o radu. Byli jsme tři tovaryši: jeden řezbář, druhý krejčí a já. Jednou jsme šli lesem a musili jsme vněm zůstat přes noc. Abychom před vlky byli bezpeční, udělali jsme si oheň a umluvili jsme se, aby jeden po druhém hlídal. Nejdříve hlídal řezbář a pro ukrácení chvíle vzal špalík i vyřezal z něho pěknou pannu. Když byla hotova, probudil krejčího, aby ten zase hlídal. Krejčí, uviděv dřevěnou pannu, ptal se, co to.  Jak vidíš,' řekl řezbář, byla mi dlouhá chvíle a vyřezal jsem ze špalíku pannu; bude-li tobě dloubá chvíle, můžeš ji ošatit.' Krejči hned vyndal nůžky, jehlu a nit, střihl na šaty a dal se do šití; a když byly šaty hotovy, pannu přistrojil. Potom zavolal na mě, abych já šel hlídat. I ptám se ho taky, co to má.  Jak vidíš,' řekl krejčí, řezbáři byla dlouhá chvíle a vyřezal ze špalíku pannu a já z dlouhé chvíle jsem ji ošatil; a bude-li tobě taky dlouhá chvíle, můžeš ji naučit mluvit.' I naučil jsem ji skutečně do rána mluvit. Ale ráno, když se moji tovaryši probudili, chtěl každý tu pannu mít. Řezbář povídá: ,Já ji udělal.' Krejčí: Já ji ošatil.' A já jsem si taky svoje právo hájil. Pověz mi tedy, psíčku, komu z nás ta panna náleží."

   Psíček mlčel; ale místo psíčka odpověděla dcera královská: "Komu by jinému náležela než tobě? Co do řezbářovy panny bez života? Co do krejčího ošacení bez řeči? Tys ji dal nejlepší dar; život a řeč, a proto právem tobě náleží."

   "Samas o sobě rozhodla," řekl Vaněk, "i tobě dal já zase řeč a nový život, a proto mi taky právem náležíš."

   Tehdy řekl ten jeden královský rada: "Jo Milost královská dá tobě hojnou odměnu, že se ti podařilo dceři jeho rozvázat jazyk; ale ji si vzít nemůžeš, jsi prostého rodu."

   A král řekl: "Jsi prostého rodu, dám ti místo své dcery hojnou odměnu."

   Ale Vaněk nechtěl o žádné jiné odměně slyšet a řekl: "Král bez výminky slíbil: kdo způsobí, aby dcera jeho zas mluvila, že bude jejím manželem. Královské slovo zákon; a chce-li král, aby jiní zákonů jeho šetřili, musí je sám napřed zachovávat. A proto mi král musí svou dceru dát."

   "Pochopové, svažte ho!" volal ten rada. "Kdo praví, že něco král musí, uráží Milost královskou a je hoden smrti. Vaše královská Milost rač poručit, ať je ten zločinec mečem odpraven."

   A král řekl: "Ať je mečem odpraven!"

   Ihned Vaňka svázali a vedli na popravu. Když přišli na místo popravní, už tam na ně Štěstí čekalo i řeklo tajně k Rozumu: "Hle, jak ten člověk s tebou pochodil: až má přijít O hlavu! Ustup, ať já vejdu na tvé místo!" Jakmile Štěstí do Vaňka vstoupilo, přelomil se katovi meč u samého jílce, jako by jej byl někdo přestřihl; a dříve nežli mu zase přinesli jiný, přijel z města na koni trubač, jak by letěl, troubil vesele a točil bílou korouhvičkou, a za ním přijel pro Vaňka královský kočár.  A to bylo tak: ta královská dcera řekla potom doma otci, že Vaněk přece jen pravdu mluvil a že královské slovo nemá se rušit, a je-li Vaněk z prostého rodu, že ho král snadno může knížetem udělat. A král řekl: "Máš pravdu, ať je knížetem!" Ihned pro Vaňka poslali královský kočár a místo něho byl odpraven ten rada, který krále na Vaňka popudil.  A když potom Vaněk a ta královská dcera spolu jeli od oddavek, nahodil se nějak na té cestě Rozum; a uviděv, že by se musel potkat se Štěstím, sklopil hlavu a utíkal stranou, jak by ho polil. A od té doby prý Rozum, kdykoli se má potkat se Štěstím, zdaleka se mu vyhýbá.

 • Sněhurka

  Byl jeden sedlák, jménem Ivan, a žena jeho, jménem Marie; byli už staří a neměli žádných dětí, i rmoutili se pro to velmi. Jednou v zimě, když mladého sněhu napadlo po kolena, děti venku lepily z něho bábu a Ivan s Marií dívali se mlčky na ně oknem. Tu se Ivan usmál a povídá: „Pojď, ženo, slepíme si spolu taky bábu."

  „A což?" řekla stará vesele. „Pojďme, můžeme si k starosti taky zadovádět. Ale nač bábu lepit? Slepíme si raději ze sněhu děťátko, když nám Pán Bůh nedal živého." — „Co pravda, to pravda," řekl Ivan, vzal čapku a šel se starou na ohradu. A skutečně začali ze sněhu lepit dětátko; udělali tílko, ručičky, nožičky a přidělali nahoře hroudu jako hlavičku. — „Pomáhej Pán Bůh!" řekl kdosi, jda mimo. — „Děkujem pěkně!" odpověděl Ivan. „Boží pomoc ke všemu dobrá," doložila žena. — „Cožpak to děláte?" — „Inu, jak vidíš!" řekl Ivan, „Sněhurku," doložila stará i zasmála se. — Potom přidělali nosíček a bradičku, udělali dva důlky pro oči, a sotvaže Ivan taky ještě hubičku vyznamenal, začalo děťátko dýchat a otevřelo pěkné modré očičky, kroutilo hlavičkou jako živé a zatřepalo ručičkama a nožičkama ve sněhu, zrovna jako děťátko v plenkách. — „Ach Ivane, Ivane," volala žena plna radosti, „Pán Bůh nám dal děťátko." I začala Sněhurku objímat. A se Sněhurky sloupl se sníh jako skořápka s vajíčka a už byla skutečně živým děvčátkem. „Ach, má drahá Sněhurečko!" volala stará i běžela s ní do světnice. A Sněhurka rostla, ne po dnech, ale po hodinách, a co den byla větší. Sedlák i selka měli z ní radost převelikou; děvčata ze vsi přicházela k nim, strojila ji, rozmlouvala s ní, zpívala jí písně, hrála s ní všelijaké hry, i naučila ji všemu, jak co sama dělala. I vyrostla Sněhurka za tu zimu tak jako třináctileté děvče a byla velmi čiperná, všemu rozuměla, o všem hovořila; a byla běloučká jako»sníh, očka měla jako nezabudky a rusavé vlásky až po pás; jen žádného ruměnce neměla v tváři, jako by v ní ani živé krve nebylo. Ale i bez toho byla tak krásná a přitom tak dobrá a ke všem přívětivá, až srdce nad ní plesalo. „Hleď, Ivane," říkávala stará muži svému, „přece nám Pán Bůh daroval k starosti radost! Můj srdečný zármutek přece pominul!" — A Ivan jí říkal: „Buď Pán Bůh pochválen. Netrvá na světě věčně radost a zármutek taky bez konce není." Minula zima. Slunečko na nebi. začalo hřát, na lukách zazelenala se tráva a v povětří šveholil skřivánek. Už i děvčátka sebrala se pode vsí v chorovod a začala zpívat: „Vesno krásná, na čem jsi přijela?" — „Na rozsošce, na brance!" — A Sněhurka začala být nějak smutná. — „Co ti je, dítě mé?" říkala stará. „Jsi-li churava? Zdali tě někd0 uhranul?" A Sněhurka na to: „Nic mi není, matičko, jsem zdráva."

  Roztál poslední sníh, sady i luka se oděly květem, slavík i všeliké ptactvo začalo zpívat a všecko na božím světě se rozveselilo. A Sněhurka byla ještě smutnější, vyhýbala se družkám a pořád se před sluncem ukrývala do stínu. Jen když pršelo a za soumraku bývala veselejší, a když jednou přišla bouřka a napadlo krup, měla z toho takovou radost, jako by to byly perly. Ale když pak opět vysvítilo slunce a kroupy rozhřálo, plakala Sněhurka pro ně tak, jako by sama taky se chtěla slzami rozplynout.

  Minulo jaro, přišel svatého Jana den. Děvčata ze vsi sbírala se do háje na veselí a stavila se taky pro Sněhurku. „Pusť, pusť taky s námi Sněhurku!" prosila. Stará bála se jí pustit a Sněhurce samé jaksi se nechtělo s nimi jiti, ale odepřít jim toho nemohly.

  „Jen mi, děvčátka, dejte na Sněhurku pozor," domlouvala stará. „Však víte,

  že ji chovám jak oko v hlavě." —- „Dáme, dáme!" křičela děvčata vesele, vzala Sněhurku za ruku a běžela s ní do háje. Tam vily sobě věnečky, vázaly z kvítí kytky i zpívaly své smutnoveselé písně. A Sněhurka byla s nimi pořád. A když zapadlo slunce, složila děvčata z trávy a z drobného roští hranici, zapálila ji a postavila se všecka řadou jedna za druhou, majíc každá na hlavě věneček, a Sněhurku postavila nejzáze. „Dívej se," řekla, „jak my poběhnem, a běž taky za námi, pozadu nezůstávej!" Poté začaly zpívat kupadelní píseň a skákaly jedna po druhé přes oheň. Vtom něco vzadu za nimi zašumělo a žalostně zavzdechlo: „Ach!" Uleknuty hleděly jedna na druhou a zpozorovaly, že Sněhurka mezi nimi není. „Snad se nám schovala," řekly a rozběhly seji hledat; volaly, houkaly, ale nikterak ji nemohly najít. „Snad utekla domů," řekly potom a běžely do vsi — ale Sněhurka ani ve vsi nebyla. Hledaly ji druhý, třetí den, prohledaly celý háj —- ale po Sněhurce nikdež ani památky! Kam se poděla? Snad že ji odvleklo dravé zvíře aneb odnesl loupežný pták? Nikoli, ale když Sněhurka běžela za družkami a skočila přes oheň, tu nenadále vznesla se vzhůru lehkou parou, svinula se v tenounký obláček i zaletěla do výsosti podnebeské.

 • Zlaté kapradí

  Za lesnatým kopcem Třemošnicí, tam v tu stranu, kde přes balvany skáče říčka Vlčava, po obou březích zarostlá vysokým kapradím, pásával své stádo na lesních paloucích mladý ovčák Mikeš. Bydlel v roubeném domku ze sosnových klád, který prý tu nechali uhlíři, s malým černým ohništěm, nad které zavěšoval kotel s ovčím mlékem, a žilo se mu tu jako v ráji. Protože do vesnice bylo odtud daleko, nikdo louky nekosil, a tak byla pastva bohatá. Ovce se ztrácely ve vysokém travnatém rouně, jako by pluly přes řeku. Jen beraní rohy bylo vidět, pěkně točité a vroubkované, a sem tam malou hlavičku, jak některé jehně z bujnosti všemi čtyřmi nad zem nadskočilo.

  Mikšovi bylo při takové pastvě hej. Jednou za čas přijeli za ním ze vsi od hospodáře, odvezli sýr a tvaroh, nebo i vlnu ze stříže, a přivezli Mikšovi mouku na chleba, i všeliké vaření, kroupy, hrách, čočovici, proso. A pak tu Mikeš zase zůstal o samotě., Aby mu chvíle uběhla, vyřezal si z černého bezu píšťalu, starým hřebíkem do ní propálil dírky, naučil se klást na ně prsty, a za chvíli měl k píšťalce i písničku.

  Lesa se nebál, protože tu odmalička žil a vyrůstal se starým ovčákem. A když tu po jeho smrti zůstal Mikeš sám, byl už dávno přivyklý lesu a všem jeho šumům, praskotům i hřmotům, které provázívají noční bouře, a nebál se ani hejkalů, jezinek, divých mužů, lesních žínek a vyžlat. Často, když svítil úplněk na louky plné rosy, vídal ze svého zápraží vířivý tanec divoženek, míhajících se v daleku na mýtině, a slýchal jejich skočnou, pískanou na rákosové moldánky.

  Ráno pak, než slunce vstalo, aby posbíralo rosu, spatřil na louce jejich šlépěje někdy docela blízko u chalupy nebo u ovčí ohrady. A když se hnala vrcholky stromů bouře, slýchal vzlyk jezinek i hýkot hejkalů a prudký štěkot vyžlat. Tu se i ovce krčily jedna k druhé a tak se tísnily strachem, že některou lehčí družku docela vyzvedly na své hřbety. Ale Mikše nikdy nenapadlo bát se, přijímal všechno tak, jako by to už samo sebou patřilo k lesu.

  „Vždyť ty tam, Mikši, zestárneš v tom lese jako poustevník," smávala se Mikšovi chasa, když se někdy, jednou dvakrát za rok, objevil v domovské vsi, „vždyť ty tam nakonec obrosteš mechem nebo lišejníkem! Měl bys nechat les lesem a přiženit se tu ve vsi na některou chalupu!"

  „I jen se nebojte, však já si najdu nevěstu, až přijde čas!" odrážel žertem jejich útoky Mikeš.

  „Cožpak by některá s tebou šla do těch lesních pustin?"

  „Br, ani zanic! Ani kdybys byl celý zlatý!" ujišťovaly samy sebe ty největší povídalky, které často potají po Mikšovi házely očkem.

  „A což myslíte, že v lese hezká děvčata nejsou? Vyberu si tu nejhezčí panenku z lesa, když mě nebudou chtít děvčata ze vsi!"

  „Leda nějakou kozonožku, divokou žínku, co běhají po houštinách!" dráždila Mikše děvčata.

  „Vy klevetilky! Ani pan král nebude mít takovou krásku, jakou já si najdu zrovna v houštinách!"

  Mikeš to všechno říkal jenom žertem, aby děvčata poškádlil. Ale když za červnových večerů sedával na zápraží své roubené chaloupky a díval se, jak se všude kolem míhá zlatý déšť světlušek, začalo se mu srdce třást touhou po někom, s kým by si mohl tichounce povídat, nebo třeba jenom mlčet a společně pozorovat tu krásu. A když se nad černými borovicemi ukázal zlatý růžek měsíce, bylo Mikšovi tak divně, sladko, a přitom zas bolestně, že nemohl vydržet na místě. Zvedl se a šel, nevěda kam, rousal se trávou mezi světluškami, trhal mimoděk paličky kopretin, které ho lehce šlehaly do rukou, zastavoval se u břízek, pokaždé znova ošálen jejich bělostí, a vracíval se domů až k ránu, po měsíce západu. Ale tu krásnou lesní panenku, kterou toužil potkat, nepo-tkával.

  Jednoho večera, právě v ten den, kdy chlapci ze vsi skáčou přes svatojánské ohně a děvčata chodívají studánky čistit, stala se Mikšovi mrzutá věc. Když při slunce západu zaháněl do ohrady ovce, a spíš ze zvyku než pro nutnost je počítal, ukázalo se, že jedna chybí. Možná že by s bekotem sama v noci přiběhla, možná že by ji našel ráno, až požene na pastvu, ale Mikeš byl ovčák tuze svědomitý, než aby to mohl nechat přes noc jen tak. Vzal hůl, zavolal psa a pustil se k Vlčavě, kde toho dne pásl, hledat ztracenou ovci.

  Ploužil se vysokou trávou, prolézal houští, shýbal se pod huňaté borovice, zdali tam někde nezaspala anebo zda ji vlk neza-vlekl, až došel k břehu samé Vlčavy. Tam mezi starými skácenými kmeny rostly obrovské kapradě, zakrývajíce svými listy balvany i trouchnivé pařezy, a Mikeš mezi nimi hodnou chvíli klo-pýtal.

  Nevěděl, že zrovna dnes je ta noc, kdy rozkvítá zlaté kapradí, po kterém se mnozí lidé tak pídí. A i kdyby to byl věděl, asi by nedbal, on hledal především tu svou ztracenou ovčičku. Tak Mikeš, nevěda ani jak, přišel i k tomu kouzelnému květu, jenž se v svatojánské noci rozvírá a hned pak se promění v nevelké zlaté semínko. Tomu, kdo se ho zmocní, přinese zlatá kapraď štěstí ve všem, co bude dělat.

  Mikeš rozhrnul kapradí rukama, a jak se dotkl toho listu, na kterém zlatý květ vykvetl, zlaté semínko se utrhlo a zakutálelo se Mikšovi do dřeváku. Nezpozoroval to ani, vždyť bylo malinké, jako makové. A ještě ke všemu o kousek dál zabečela ve tmě jeho ovčička a Mikeš horempádem za ní, div že i ty dřeváky neztratil. Chytil ovčičku za běhy, hodil si ji přes obě ramena, a teď už zvesela šel přes louky domů.

  Ale byl někdo, kdo předobře věděl, kam se té noci poděl plod zlatého kapradí. Lesní žínky, které samy čekaly, až se rozvine květ, a které se před Mikšovým vpádem ukryly do houštin. Těm bylo jasně, jakou vzácnost odnáší ovčák v dřevácích.

  „Zahubíme ho!" řekla nejstarší z nich hněvivě.

  „Ale vždyť nad ním nemáme moc..."

  „Zlákáme ho mezi nás a pak ho k smrti utancujeme!"

  „Stačilo by, kdyby nám dal ty své dřeváky!"

  „Stačí, když mu potají vezmeme zlaté semínko! On přece ani neví, jakou má moc. Ba neví ani to, že je má u sebe!"

  I rozhodly, aby jedna z nich, ta nejmladší a nejkrásnější, ovčáka obloudila a zlaté kapradí od něho přinesla. Věděly přece, jak se mladý ovčák toulává nocí, a poznaly i proč.

  Druhého večera se Mikeš, jak to tak často dělával, zas pustil na noční toulku. Došel až k palouku na samém břehu Vlčavy, jenž býval v dubnu žlutý vysokými zlatými petrklíči a v tuto dobu zas byl pln divokých modrofialových kosatců. Postál tu chvilinku a už se chtěl zas vrátit, ale najednou se zarazil, jako by ho střela zasáhla.

  Co se to tamhle u samého břehu bělá? Ne, tentokrát to není břízka! Přitiskl se ke kmeni sosny, zatajil dech a pozoroval panenku, jak skládá do mechu své lehounké šaty a pás. Už zašplounala voda pod její patou, už se pustila do říčního proudu, nemajíc strach ani z noci, ani z řeky. A pak se právě vprostřed Vlčavy posadila na veliký balvan a začala si prsty pročesávat zmokřené vlasy.

  Mikšovi tlouklo srdce jako zvon. Ale nerozmýšlel se, jedním skokem byl u lehké hromádky šatů, popadl dívčin pás a schoval jej za košili na prsou. Ta, které patřil, vykřikla a jako vítr se hnala Vlčavou ke břehu. Mikeš nečekal, rozběhl se, co sil měl, a utíkal přes rosná luka, přes houště do své roubené chalupy. Věděl, že za lidským prahem na něho lesní moc právo nemá. A ta, které pás patří, musí přijít za ním, ať chce či nechce.

  A opravdu! Sotva dosedl v chaloupce na své lůžko, na kterém měl rozprostřenou beraní kůži, mihl se za oknem lehounký stín. Když zvedl Mikeš hlavu, uviděl k oknu přitištěnou pobledlou dívčí tvář. Měsíc svítil ne naplno, ale přece jen bylo poznat, že ta dívka pohybuje rty, jako by o něco prosila. Otevřel okno.

  „Vrať mi můj pás, ovčáčku," zašeptala lesní žínka úpěnlivě, „nemohu se bez něho vrátit mezi své sestry! Cožpak mne chceš zahubit? Já bláhová jsem si vždycky myslela, že jsi dobrý člověk!"

  Mikeš vyšel k dívce na zápraží. Čekal, že před ním uteče, ale dívka se ani nehnula. Jen oči před ním sklopila a po celém těle ji rozechvěl drobounký třas. Mikeš ji vzal zlehka za ruku:

  „Nechci tě zahubit. Chci, abys tu žila se mnou jako má žena..." Nechala svou ruku v Mikšově dlani a vzhlídla na něho zvláštníma nazelenalýma očima, plnýma divého jasu:

  „Opravdu chceš? A nikdy mi nebudeš vyčítat, že jsem... z lesa?"

  „Neboj se a pojď!" vzal ji Mikeš lehce za ramena a vedl ji přes práh. Ani mu na mysl nepřišlo, že by to všechno mohla být divoženčí lest a že ta dívka provádí jen to, k čemu ji družky navedly. Mikšovy dřeváky se zlatým semínkem stály v síni, tak pěkně po ruce! Mikeš zavedl dívku do světnice, posadil ji za roubený stůl a do lipové misky nalil mléka. Jaké jsou to divné oči! Jako když voda nad hlubinou stojí! A jaké vlasy! Rusé jako pšenice a těžké jak věnec zralých klasů.

  „Jak ti říkají?" zeptal se Mikeš nesměle a lehounce ji po těch vlasech pohladil.

  „Mládka..." zašeptla a usrkla si maličko mléka.

  „Mně zas Mikeš," usmál se na ni a odvážil se pohladit ji podruhé. A tak spolu seděli a tichounce besedovali až do prvního svítání a zapomněli přitom na dřeváky, na divoženčí pás, na zlaté kapradí, na celý svět kolem. Teprv když první ptáci začali pípat ve větvích, Mikšovi se znenadání zavřela víčka a obemkl ho spánek. Teď měla Mládka stokrát možnost odejít a zlaté kapradí, pro které ji sestry poslaly, odnést s sebou. Spící Mikeš ani tušení neměl, když se zvedla a šla k jeho dřevákům, nic neviděl, když si zlaté semínko vysypala na dlaň. Už jí zbývalo jen překročit práh a běžet do lesa za sestrami. Ale Mládka místo toho vzala semínko a zastrčila je hluboko do obruby límce jediné Mikšovy košile. Pak vzala jeho hlavu na klín a vískala ho ve vlasech svými hebkými prsty.

  „Mladko, Mladko, sestřičko naše, vrať se k nám!" rozlíhalo se na palouku před chaloupkou volání dívčích hlasů, dřív než se první sluneční paprsky ukázaly nad obzorem. Ale ovčákova chalupa zůstala tichá a němá.

  „Mladko, sestro naše, neříkej aspoň, nač je dobré kapradí!" ozvalo se ještě jednou, naposled. A pak už zaťukalo na okno chalupy zlatými kotníky slunce.

  Tak ovčák Mikeš, dřív než se kdo nadál, měl ženu, jaké kraj světa v kráse rovné nebylo. Když si své rusé vlasy obtočila kolem hlavy, skvěly se jako koruna, krásnější všech královských. Nejraději však je Mládka nosila rozpuštěné, tak jak si zvykla při svém volném životě. I bylo to, jako by chodila ve zlatém plášti. Pomáhala Mikšovi v každé práci, dojačky v horké vodě myla, chleba pekla i kaši vařila. A když se Mikšovi chtělo večer po práci odpočívat, tichounce mu zpívala tak zvláštní písničky, jaké nikdo nikdy neslýchal.

  „Ach Mladko," říkával jí v takových chvílích Mikeš, „já jsem si nikdy ani nepomyslel, že člověk může být tak šťastný, jako jsem teď já!"

  „A já jsem také nevěděla, že lidské štěstí je takové krásné!" usmívala se Mládka, hladíc Mikšovi vlasy.

  Ale takovému velkému štěstí rádo chodívá neštěstí v patách. Strhla se vojna a do té vojny musel z mužských každý, kdo jenom šavli unesl. I Mikše zavolali a marno bylo všechno vymlouvání. Odvedli ho do města, tam mu dali koně, opásali ho palašem, na hlavu vtiskli čáku a Mikeš musel chtě nechtě s ostatními švali-šary do daleké vojny. Co se jen navzpomínal na svou znejmilejší Mládku. Pořád ji viděl před očima, jak k němu vzpínala ruce, když je verbíři od sebe roztrhovali.

  „Neboj se, Mikši, nic! Vrátíš se živ a zdráv!" volala ze všech sil.

  „Ale co s tebou bude, Mladko?" vykřikl tenkrát zoufale, „co si tu počneš samotná?"

  „Jen neměj strach! Dokud mne nepřestaneš mít rád, nikdo druhý nade mnou nebude mít moci!"

  Tuze se Mikeš natrápil ten první čas, nežli si zvykl na hořký vojanský chleba. Častokrát se ze sna protrhoval starostí, jak se Mládce v lesní samotě daří, co asi ovce, jestli ji poslouchají, co sestry divoženky, jestli jí ze msty nestrojí nástrahy. A při takovém úzkostném nočním bdění i složil písničku, tuze smutnou, jako všechny jeho myšlenky:

  „... žaluj si, má milá, žaluj si pánům, že jsou mě vodvedli ke švališarům, koníčka jsou mně dali, do Uher mě poslali!

  Po jedem za Dunaj k turecké zemi, jinačí panenka tam ustele mi, zubatá holka s kosou, padnu do trávy s rosou!"

  Ale Mládka se doma s kuráží chopila stáda, pásla je, dojila, hospodářovi sýra odváděla, a nebýt stesku po Mikšovi, po jeho pohlazeních a milých slovíčcích, byla by žila spokojeně. Jen toho dbala, aby vždycky před setměním byla za lidským prahem, a pokud vládla noc, ani zanic by z chaloupky nebyla vyšla. Znala dobře své sestry, věděla, že na zradu nikdy nezapomínají. Ale ji chránila Mikšova láska, lidská láska, to nejsilnější kouzlo ze všech kouzel na světě.

  Mikeš byl zatím daleko na tureckém pomezí, a takřka každý den v náručí zubaté holky, co o ní složil smutnou písničku. Kolem něho padali kamarádi, kteří s ním z domova vyjeli, padali i ti druzí, kteří první padlé zatím vystřídali.

  Ale div divoucí, Mikeš se držel v sedle zdráv a nezraněn, třebaže si zvykl vjíždět doprostřed nejprudších sečí. Zrovna jako by se mu kulky i ty křivé nepřátelské šavle vyhýbaly. Sám nevěděl, v čem to vězí, že má takové štěstí, ale hlavu si tím příliš nelámal.

  Zato jeho kamarádi, co bojovali s Mikšem v jedné škadroně, si toho dávno všimli:

  „Máš ty ale štěstí, Mikši! Druzí kolem tebe padají jako žito pod kosou, tys vždycky tam, kde je boj nejprudší, a tvůj kůň ani podkovu neztratí!"

  Ale Mikeš se na takové řeči vždycky jen smutně usmál:

  „Neštěstí mám, bratři! Musel jsem doma nechat krásnou mladou ženu, jen kraťoučký čásek jsme se milovali. Suďbůh, co si tam sama počne!"

  „Však ti ji rodiče ohlídají!" těšili ho kamarádi, kteří s ním sedali u jednoho ohně.

  „Nemá ji kdo ohlídat. Ani já nemám rodiče, ani ona nemá nikoho!"

  „I pojď se radši napít, darmo si budem smutkem krušit hlavu! Má-li tě ráda z upřímného srdce, stejně na tebe v tuhle chviličku vzpomíná!"

  I napili se červeného vínka, bylo-li z čeho, a před spaním si ještě zticha zazpívali:

  „Andulinko moje, už mi vedou koně, pojedeme přes lesy!

  Bejvala jsi moje, než mi dali koně, ale nejčko už nejsi..."

  Jednou se přihodilo, že ten pluk, ve kterém Mikeš sloužil, musel dobývat velikou tureckou pevnost, celou z pevného kamene, od kterého se dělové koule odrážely jako hrušky. Vojáci padali před těmi hradbami po stovkách, že svými těly hradební příkopy zarovnali. Tu nezbylo nejvyššímu generálu než poručit, aby taky jízdní sesedli s koní a šli pomoci svým kamarádům v útoku na turecké hradby.

  „Vidíte tam ten zelený prapor, co na něm vlají koňské ocasy?" zeptal se generál švališarů a ukázal jim největší baštu tureckých hradeb, „kdyby mi ten prapor někdo z vás dokázal přinést, v tu chviličku ho udělám v našem vojsku kapitánem!"

  „Kapitánem?" pomyslil si Mikeš, „to by mě možná dřív z vojny pustili, než pouštějí obyčejné kmány, kdybych měl kapitánskou hodnost!"

  Vytáhl palaš, sevřel jeho čepel do zubů, oběma rukama popadl dlouhý žebřík a rozběhl se k hradební zdi. Kamarádi z jeho škad-rony, když to uviděli, vzali každý taky po žebříku a za chvíli už stáli pod samými hradbami. Mikeš svůj žebřík opřel o kousek níž pod hřebenem hradby, aby ho nikdo nemohl shora převrhnout, nad hlavu zvedl koňské sedlo, aby se chránil před střelami i meči, a příčel za příčlí stoupal nahoru. Turek, velikánský a silný jako medvěd, sekl po Mikšovi svou křivou šavlí, rána se smekla po sedle a trefila Mikše do pravého ramene. Švališarský kabátec Mikšovi prosekla, ale na režné ovčácké košilce se zastavila zrovna jak na kameni. Zazvonila a rozskočila se vedví, že Turkovi zůstal v ruce jen krátký pahýl. Nežli se Turek vzpamatoval, odhodil Mikeš sedlo, chytil obra za nohy a podtrhl mu je, že se Turek skácel pod hradby do příkopu.

  Ale to už Mikeš stál pevně na hřebeni hradby. Popadl palaš do pravé pěsti a začal se prosekávat tam k té baště, co na ní vlál prapor s koňskými ocasy. Kamarádi se nechtěli dát od Mikše zahanbit a tam v těch místech, kde Mikeš srubal obránce, vyskočili i oni na hřeben hradeb a šavlovali se s Turkem, co sil měli.

  Nejvyšší bimbaša, který velel tureckému vojsku, zpozoroval nebezpečí, honem popadl zelený prapor a chtěl jej co nejrychleji odnést jinam, aby nepadl Mikšovi do rukou. Ale pozdě! Mikeš už vskočil na obrubeň bašty, a vida bimbašu, jak s praporem utíká, chmátl mu levičkou po opasku a vyzvedl jej jako berana nad hlavu i s tím zeleným praporem. A pak jím rovnou z té bašty mrštil dolů pod hradby, na trávník, kde stál v tu chvilku nejvyšší generál. Sotva Turci viděli, že jejich nejvyšší i s praporem padl do zajetí, ztratili hlavu a utekli z hradeb. Mikšovi kamarádi honem rozevřeli všechny brány a tak vojsko mohlo beze všeho vtrhnout do města.

  „Sláva ti, vojáku," řekl nejvyšší generál, když před něj Mikše přivedli, „abys viděl, že umím držet slovo, od této chvilky jsi u našeho vojska kapitánem! A jestli máš ještě nějaké jiné přání, směle mi je pověz! Co bude v mých silách, to ti vyplním, jako tys vyplnil mně!"

  „Já bych nejradši domů," nato Mikeš smutně, „alespoň na kraťounký čásek, podívat se, co dělá moje mladá žena..."

  „I kdepak, kamaráde! Všechno jiné, jenom to jedno ne! Takové vojáky, jako jsi ty, takové já od sebe pouštět nebudu!"

  Ještě ten den dostal Mikeš kapitánský kabát a všechno, co k tomu náleží, ale tuze velkou radost z toho neměl. Vždyť si tím domov a Mládku nikterak nepřiblížil, ba ještě spíš oddálil. Nechal si pod premovaným kabátem svou režnou ovčáckou košili, spával dál se svými kamarády u jednoho ohně, a často večer, když na ně padl stesk, všichni společně zpívali ty smutné vojanské písničky.

  Ale nejvyšší generál si Mikše zapamatoval, udělal ho velitelem té škadrony a začal ho i s jeho škadronou posílat vždycky tam, kde byla nejtvrdší seč. Kupodivu Mikeš vždycky obstál, a jeho škadrona, třeba vylizovala to nejhorší, mívala proti druhým o hodně méně ztrát.

  „Pojedem rádi, jen když nás povede Mikeš!" zvykli si říkat, když je posílali do nějaké zlé patálie. I Mikeš sám každou bitvou nabýval větší zkušenosti a taky větší troufalosti, a už to sám ani nepočítal, kolikrát byl za statečnost pochválen anebo vyznamenán. I pěkný pytlík dukátů měl v brašně u sedla, i vykládané pistole, a na kabátci zlaté kroucené šňůry.

  Jednou, když v čele své škadrony se vracel Mikeš z pole do města, kde vojsko bylo přes zimu, stála na balkóně domu, okolo kterého jeli, dcera toho nejvyššího generála. Byla to krasavice černovlasá, s ohnivýma očima i horkou krví, ale zlá a rozmarná. Ten snědý, větrem ošlehaný kapitán jí padl do oka. Schválně se vyklonila z balkónu, přála si, aby si jí všiml, aby ho okouzlila její krása a aby jí tak, jako to dělávali druzí kavalíři, vzdal po vojansku čest taseným palašem. Ale Mikeš seděl v sedle jako socha a palaš netasil, jen pokradmu se na tu krásku přimhouřenýma očima podíval.

  Tu z rozmaru vzala růži, kterou měla za pasem, a když postřehla, že kapitán zvedl oči k balkónu, hodila mu ji velkým obloukem. Mikeš, jak chytil růži v letu, píchl se do prstu o její trn. Jako kdyby mu tím jediným píchnutím vnikla do krve nějaká nákaza, od té chvíle se nemohl zbavit myšlenky na černou krasavici, která mu tu růži hodila. Ať dělal co dělal, blesk jejích očí cítil až hluboko v srdci, a vůně té její růže, ke které co chvilku přivoníval, ho opájela víc než to nejohnivější uherské víno.

  Toho dne při obědě, když se nejvyšší generál rozjařil a začal vyprávět o všelijakých znamenitých kouscích svých vojáků, zeptala se generálská dcera svého otce:

  „Kdo byl ten kapitán, co dnes kolem našeho domu vedl eskadronu?"

  „Proč se ptáš? To je právě můj nejstatečnější voják!" „Zasloužil by potrestat! Nepozdravil mne, jak se patří!" „Co tedy myslíš, že s ním mám udělat?" dal se generál do smíchu.

  „Pozvi ho na večeři do našeho domu! Už si nějaký trest vymyslím!"

  Když Mikšovi přijel kurýr se vzkazem, že má dnes přijít na večeři do generálova domu, tam že ho čeká kráska, která mu dnes v poledne růži z balkónu hodila, poprvé Mikeš odhodil svou starou košili, kterou nosil do všech bitev, a oblékl si tu nejjemnější kmentovou.

  Až mu to najednou k smíchu přišlo, jak mohl tak dlouho nosit tu chatrnou ovčáckou, bůhvíkolikrát sepranou, sušenou v kouři vojenských ohňů, na obou loktech zašívanou. I jeho sluha zvedl to režné plátýnko s pohrdlivými rozpaky.

  „Co s tímhle? Mám ji spálit, pane kapitáne?"

  „Dej mi ji do tlumoku k sedlu, alespoň budu mít nějakou památku na domov!" usmál se Mikeš, ale na Mládku už si přitom ani nevzpomněl. Byl každou myšlenkou u té černobrvé krasavice.

  Nešťastný Mikeš! Kdyby tak viděl, jaké zlo svojí Mládce způsobil! Kouzlo lidské lásky bylo zlomeno a Mládka vydána napospas zlé lesní moci.

  Ještě ten večer přiběhly k chaloupce její divé sestry, bezmocnou Mládku vyvlekly na zápraží, svázaly jí ruce ostružinovým proutím a tak ji hnaly na mýtinu, kde měly svůj taneční i poradní kruh.

  „Teď vidíš, co přichází po lidské lásce! Zrada! A ty na ni zahyneš!" řekla nejstarší z nich a odvrátila se od Mládky.

  „Vydej nám zlaté kapradí a zachráníš se!" ozvala se druhá.

  „Nemohu je vydat. Nemám je, sestry..." zavzlykala nešťastná Mládka.

  „Nelži! Kam jsi je dala?"

  „Ukryla jsem je svému muži do košile."

  „Cožpak tys mohla milovat člověka víc než své sestry?"

  „Víc... víc než všechno na světě."

  I proměnily za trest Mládku v jabloňku a určily jí místo pod okny Mikšovy chalupy. Nechť se dívá do oken, aby poznala, jak člověk umí rychle zapomínat, jak rychle si umí nacházet nové štěstí. Však jí to ukáže ten její Mikeš, jestli se z vojny vrátí! A nechť každý rok urodí jedno jediné jablko, plané a trpké jako její sudba. Jen tehdy, jestli její muž, až se vrátí z vojny, to trpké jablíčko utrhne a sní a vzpomene si přitom s láskou na Mladčino jméno, může ji z jabloně vysvobodit.

  Hospodář ze vsi za nějaký čásek přijel za Mladkou, ale Mládky už se nedovolal. Jen hladové ovce bečely v ohradě.

  „I co, divoška jedna, nejspíš utekla za divoženkami!" mávl nad ní zlostně rukou a vypustil ovce na trávník. A protože mu bylo líto opustit taková bohatá pastviska a nechat je ležet ladem, vyhledal druhý den ve vsi starého mrzutého ovčáka, který už chtěl mít od lidí pokoj, a toho poslal do té lesní pustiny.

  Starý ovčák našel chalupu tak, jak ji Mládka narychlo opustila. Byl tu i ztvrdlý chléb na stole, dojačky byly čistě vydrhnuté, lože s beraní kožešinou pěkně ustláno. I byl rád, že dostal takové pěkné místo, a hned se v chalupě usadil jako doma. Jen se mu zdálo, že ta jabloňka před oknem nějak příliš zaclání a ubírá sednici světlo.

  „Nu což, uvidíme, jak bude rodit," zabručel si, třebaže měl chuť jabloňku rovnou podříznout. Přišlo jaro a jabloňka se všechna osypala bílým květem. To s ní mrzouta na krátký čásek smířilo. Ale přišel podzim a ze všeho toho květu se urodilo jedno jedinké jablíčko, zelené jako brčál. Ovčák je utrhl a kousl do něho. Ústa se mu stáhla trpkostí.

  „Co s takovou bídnou plánicí? Jedno jediné jablíčko má, mrňavoučké, a ještě ke všemu je kyselé jako šťovík! Darmo mi v okně stíní!"

  Sel a zaťal do kmene jabloňky sekeru. Ale v ten okamžik uslyšel nad sebou táhlý bolestný vzdech, jako by ženská ústa zaúpěla. Ohlédl se, nikde ani živáčka. I ťal podruhé, ale nový vzdech, ještě silnější a ještě bolestnější, ho znova odtrhl od práce. Už se neodhodlal tnout potřetí. Zamazal jabloňce ránu kusem sosnové smoly a nechal ji tak, ať roste, jak umí. Ten dvojí ženský vzdech ho pronásledoval až do sna, takže se radši divné jabloňce vyhýbal.

  To ovšem vědět nemohl, že za měsíčných nocí, kdy on sám tvrdě spí, až po temeno hlavy zachumlán do ovčích koží, přicházejí právě pod tuto jabloňku podivné lesní bytosti, krásné nad pomyšlení, v listnatém šatě, s divokými kosatci v rozpuštěných vlasech, s náramky pestrých květin kolem rukou. To Mladčiny bývalé družky, dosud plné hněvu, že se jim pro Mladčinu zradu nepodařilo získat kouzelné zlaté semínko, sem přicházely znova a znova zraňovat a trápit začarovanou družku. Sesedly se do kruhu kolem kmínku jabloňky a jedna druhé přes rameno pohlížely do kouzelného zrcadla, které si udělaly z hladiny nejprůzračnější lesní studánky. V něm bylo vidět všechno, co jen si v tu chvíli přály.

  „Ukaž nám, znejmilejší zrcátko, co dělá v tuto chvíli člověk, který nosí zlaté semínko na těle? Zdalipak ještě vzpomíná na tu, která pro něho zradila své sestry?"

  I viděly v zrcátku, že ten člověk už není ovčákem, ani nešťastným vojákem, ale krásným, vyšňořeným kapitánem se zlatými šňůrami, a že zrovna vyskakuje na černého koně v dalekém cizím městě.

  „Ukaž nám, má-li ještě to zlaté semínko, které na každém kroku přináší štěstí?"

  I vyjevilo se, že už je nemá v režné ovčácké košili na svém těle, že má dneska místo ní jinou, kmentovou, s bohatým krejzlíkem, s krajkovým límcem.

  „Sestřičky milé, štěstí ho opustí! Už nemá košili, která ho chrání!" zajásala jedna z lesních žínek, které říkaly Kráska a která bývala Mladčinou nejmilejší kamarádkou, „alespoň ta nešťastná Mládka bude pomstěna!"

  „Nemá ji na těle, ale má ji ještě pořád v brašně u sedla!" okřikla Krásku nejstarší z nich, Bořka. „Ale přijde čas, že se jí vůbec zbaví, tak jako všech vzpomínek na Mládku! Pak s ním bude zle, pak dojde trestu, který mu patří!"

  ,A kam teď jede v tom dalekém městě? Pohleďte, kleká před černou krasavicí, líbá jí ruku, říká jí lichotivá slova! Ta krasavice má nejen černé vlasy, ale také černé havraní srdce! Nalhával Mládce, že ji má rád. Hle, komu to teď říká!" A tak nelítostně rozdíraly duši zakleté Mládce a neodešly od jabloňky dřív, dokud nevystřelilo slunce na oblohu svůj první zlatý šíp.

  „Pojďme, sestřičky, už padá ranní rosa!"

  Přitom však dobře věděly, že to, co na ně z větví jabloňky padá, není rosa, ale slzy nešťastné Mládky.

  Bylo to všechno pravda, co kouzelné zrcátko lesním zinkám ukazovalo? Ba bylo, bohužel. Zrcátko ani neumělo lhát. Mikeš byl jako omámen zlou krásou generálské dcery, byl ochoten jít do samého pekla pro jeden její klamavý úsměv. Té rozmarné hrdopýšce to dělalo dobře, že má tak docela ve svých rukou člověka, který se nebojí ani Turků, ba ani čerta ne, ale tu před ní je nesmělý a pošetilý jako malý chlapec.

  „Milovala bych tě, můj drahý," říkala mu, aby ho pozlobila, „ale na který ze svých zámků mne odvezeš, kdybych se stala tvou ženou? Nemůžeme přece spolu žít u táborového ohně mezi vojáky, jak tys byl dodneška zvyklý!"

  Mikeš zrudl studem a rozpaky:

  „Víte přece, že nemám zámky. Přišel jsem z lesů, a ne ze zámku! Byl jsem ovčák, a ne kavalír! Proč máte takové kruté žerty?"

  „Nu nešť, zato jsi chytřejší a statečnější než mandel zámeckých pánů. Ale jak mi vůbec chceš dokázat, že mě miluješ? Čeho se pro mne chceš odvážit? Co mi chceš obětovat, abych ti uvěřila?"

  Mikeš se zapřísahal, že udělá všecko, co ona mu poručí, a že je ochoten podstoupit přitom jakékoliv nebezpečenství. Ale generálská dcera se usmála, lehce uhodila Mikše růží přes tvář a uštěpačně řekla:

  „Sliby chyby, můj milý, to já znám! Kdybych opravdu o něco požádala, budeš se vymlouvat až do aleluja. Vy jste mi všichni stejní rytíři!"

  „To není pravda! Vyzkoušejte mne!" naléhal rozohněný Mikeš, „nesplním-li vaše přání, dejte mne vyhnat z vašeho domu!"

  „Tak dobře! Poslouchej! Slyšela jsem od zvědů svého otce, že turecký velitel má ohnivého černého hřebce, kterého mu daroval sám sultán. Ten hřebec prý se pase noc co noc s dvanácti černými kobylami na veliké louce při Dunaji. Toho kdybys mi přivedl, abych se na něm mohla projet po našem městě, pak bych ti možná věřila, že mne máš opravdu rád!"

  Mikeš se beze slova obrátil a šel vyplnit její přání. Dva dny ležel v rákosí na břehu Dunaje a přes říční proud pozoroval, kde se černý hřebec se svými kobylami nejraději pase, na které místo k řece chodí pít a kam se uchyluje ke spánku. Třetí noc si upevnil sedlo i s brašnou, ve které měl pistole, nad hlavu, a potichu pře-plul přes studený Dunaj až k tomu místu, kde se turečtí koně napájeli. Černý hřebec zrovna skláněl hlavu nad vodou. Jak ucítil Mikše, poplašeně zafrkal. Ale Mikeš mu pohladil šíji a kůň se uklidnil. Když mu ale sedlo připjal a vyhoupl se na něho, zařehtal černý hřebec, až se to nocí rozlehlo. Všichni turečtí hlídači vyplašeně přiběhli. Mikeš stiskl koně v slabinách a ujížděl nocí jako čert. Turci po něm stříleli, hnali koně zběsile, aby zloděje dostihli. Ale Mikšovi se přes všechno podařilo uniknout. Ráno, sotva slunce vstalo, stál s černým hřebcem pod okny generálské dcery. Ach, to byla podívaná! Hřebec měl šíji jako labuť prohnutou, nohy v kotnících tenké a nepokojné, srst lesklou jako havraní křídlo, a když zafrkal, div že mu z chřípí jiskry nevylétly. K polednímu se generálské dceři uráčilo vyjít před dům. Mikeš se mlčky uklonil a ukázal na černého hřebce.

  „Ach, tys mi přivedl toho koně? Už jsem hnedle na to zapomněla, že jsem si ho přála... Ostatně, není zdaleka tak krásný, jak tvrdila pověst..." řekla rozmarně a za chvilinku se od Mikše odvrátila.

  Mikeš stál chvíli jako zkamenělý hanbou a úžasem. Odevzdal hřebce štolbovi, odepjal s něho své sedlo, hodil si je přes plece a celý rozhořčený šel domů. Zapřísáhl se, že tu hrdopýšku už nikdy v životě ani vidět nechce. Celý den se trápil, že se dal tak hloupě pokořit, ale sotva padl večer, srdce se Mikšovi znova sevřelo divnou slabostí. Zapomněl na všechna dobrá předsevzetí, jel znova ke generálské dceři, a netoužil po ničem víc, než aby mu dala nějaký nový úkol, kterým by jí mohl dosvědčit svou lásku.

  „Když nedáš za jinou, můj milý, dám ti tedy opravdu úkol," řekla rozmarná krasavice, když na ni Mikeš naléhal. „Slyšela jsem, že turecký velitel má vprostřed tábora hedvábný stan a v tom stanu že před celým světem skrývá svou nejkrásnější milenku. Před týdnem jí dal vzácný dar, náhrdelník s dvanácti nevídanými perlami. Kdybys dokázal vydobýt ten náhrdelník pro mne, kdybys mi jej přinesl do mého domu, to už bych opravdu uvěřila, že mne miluješ!"

  Ještě této noci vyjel Mikeš sám k tureckému táboru. V blízkém lese číhal tak dlouho, dokud se mu nepodařilo přepadnout tureckého jízdního posla. Zmocnil se jeho šatů i koně s čabrakou, vynutil z něho hesla, a pak posla dobře svázaného ukryl do lesní houšti. Sám si zamazal tvář blátem a postříkal i koně, jako by přijížděl z daleké cesty, připjal si k tureckému sedlu svou sedelní brašnu, kde měl spolehlivé pistole, a pak se tím nejprudším tryskem pustil do tureckého ležení. Na stráže v bráně křikl heslo a hned se ptal, kudy má jet k velitelovu stanu. Ukázali mu žlutý hedvábný stan uprostřed na hlavní táborové cestě. Ale když tam přijel, uviděl, že stan je obklopen strážemi, které se hned sápaly po uzdě Mikšova koně.

  „Nesu poselství od nejvyššího sultána!" křikl na ně a hnal se i s koněm ke vchodu.

  „Zpátky, blázne! Nikdo nesmí rušit spánek našeho velitele!" zastoupili mu vchod s kopími a sekyrami v rukou. Ale Mikeš se nedal zadržet. Strhl koně bokem, křivou šavlí rozťal hedvábí stanu odshora až dolů a vtrhl i s koněm dovnitř jako vítr. V přítmí stanu uviděl na lehátku krásnou dívku s velkýma tmavýma očima a na jejím bělostném hrdle perlový náhrdelník. Než stačila vykřiknout údivem, jedním chvatem strhl šperk s jejího hrdla, a stejným otvorem, kterým sem vnikl, vyskočil ze stanu ven. Ale běda! Stráž už vzbouřila celý tábor, a po všech cestách se sem hrnuli jízdní i pěší janičáři. Ze žlutého stanu vyběhl sám velký vezír, velitel vojska, v tváři rudý hněvem, a křičel, ať zloděje na místě rozšavlují, nic jiného že nezasluhuje.

  I samotnému Mikšovi se zdálo, že je s ním konec. Že však nechtěl svou kůži prodat lacino, udělal to jediné, co mu zbývalo.

  Bodl koně, který už pod ním klopýtal, donutil ho, aby vyběhl na skalnatý ostroh nad řekou, a z té výše se i s koněm vrhl do Dunaje. Nikdo z pronásledovatelů nečekal, že Mikeš provede takový zoufalý kousek, proto z té strany Mikšovi nikdo cestu nezastupoval. Sotva Mikeš s koněm dopadl do vln, v rychlosti od sedla odepjal svou brašnu a koně poručil osudu. Když janičáři doběhli na ostroh, uviděli z té výše koňské tělo, jak bezmocně zápasí s proudem a jak je stahováno do hlubin obrovskými víry, které se v těch místech na Dunaji vytvořily.

  „Utopil se!" řekli si jeden jako druhý a šli vyřídit velkému vezírovi, že zloděj došel své odplaty. Ale Mikeš, sotva uvolnil od sedla svou brašnu, několika silnými rázy doplul ke břehu a chytil se za silnou vrbovou větev, která ho zcela přikryla. A v tomto mokrém napůl hrobě, napůl vězení zůstal skryt až do hluboké tmy, kdy všecek tábor utichl a usnul. Teprve pak, zkřehlý a roztřesený zimou, se odvážil vylézt, chytil jednoho z tureckých koní a přeplul na něm na druhou stranu Dunaje.

  Druhého dne k polednímu vešel Mikeš do domu generálské dcery, uklonil se jí a mlčky před ni položil těch dvanáct nevídaných perel.

  „Opravdu jsou to ony?" řekla hrdopýška a v očích jí na okamžik bleskla žádostivá zvědavost, „ukaž, ať si je prohlédnu zblízka!"

  Vzala perly, několikrát je v rukou obrátila a pak je lhostejně položila.

  „Na mou věru, že jsem si je představovala větší a jasnější..."

  A Mikeš zas šel domů, proklínaje sám sebe a své bláznovství. Přes rameno měl přehozenou sedelní brašnu, v ní dvě zmáchané pistole a promočenou ovčáckou košiličku. Ani ve snu ho nemohlo napadnout, že právě to chatrné plátýnko, do kterého Mládka ukryla kouzlo, mu zachránilo život. Přede dveřmi svého domu uviděl starého polonahého žebráka, který k němu vztahoval ruce:

  „Podarujte mne kouskem nějakého hadříku, jasný pane, nemám čím přikrýt své staré zbědované tělo!"

  Mikšovi ho bylo líto, i vzpomněl si na tu starou košili, kterou zbůhdarma tahá ve své sedelní brašně. K čemu ji má? Vždyť si ji už nikdy v životě neoblékne! Rozepjal brašnu a hodil mokrou košili žebrákovi:

  „Tu máš, usuš si ji! Možná, že ti bude ještě dobrá!"

  Celý den se v duchu čertil na generálskou dceru a zapřísahal se, že tentokrát je všemu bláznovství doopravdy konec. Ale když padl večer, vyvstával mu její obraz stále jasněji před očima. Ten první večer se Mikeš ještě přemohl a zůstal doma. Druhého dne však myslel na krásnou hrdopýšku od samého rána a sám před sebou omlouval její zpupné chování.

  „Ona taková není doopravdy. To je jasné, že mne jenom zkouší. Dva úkoly už jsem splnil, a vyplním-li ještě třetí, uvěří mi, že ji miluji..."

  A večer šel ten bláhovec znova na návštěvu a do třetice požádal generálskou dceru, aby mu dala úkol.

  „Proč mne stále zlobíš s těmi úkoly? Už mne to nebaví, pořád pro tebe něco vymýšlet. Kdybys jedl vtipnou kaši, sám bys na něco přišel, co by mi udělalo radost. Přece jenom jsi, můj milý, divoch z lesů, a ne pozorný kavalír!"

  Mikše ta urážka pálila, jako kdyby mu žhavé železo na prsa položil. Ale přitom sám sobě vyčítal, že ta pyšná krasavice má vlastně pravdu, že on sám si doopravdy neumí vymyslet nic kloudného, čím by potěšil její srdce. Po dlouhém trápení a přemítání se rozhodl, že půjde k babě hadačce, která krasavici z ruky věštívala, ta snad mu dokáže poradit, čím by nejsnáz srdce gene-rálské dcery získal.

  „Ach chlapče drahá," řekla babice Mikšovi, „jakpak bys mohl získat její srdce? Ta vůbec srdce nemá, v prsou jí místo něho leží kus černého kamene! Ale chceš-li mít její přízeň aspoň na nějaký čásek, poradím ti. Vrať se potřetí tam, kde už jsi dvakrát byl, do tureckého ležení. V tom žlutém hedvábném stanu visí u stropu zlatá klec a v ní ten nejvzácnější slavík, jakého kdy svět viděl. Kdyby tvá krasavice uslyšela jeho zpěv, i ten černý kámen, co má v prsou místo srdce, by se aspoň na chvíli rozehřál. Ale dej pozor, na té cestě na tě čeká pod starým dubem smrt!"

  Mikeš bábě hadačce poděkoval a bez meškání se připravil na cestu. Vzpomněl si, jak v klukovských letech chytával po lese pěnice, červenky i čížky, z mokřadního sítí si upletl malou přenosnou klícku, kterou mohl ukrýt za ňadry, nabrousil si šavli a pořádně opatřil pistole, a když padla tma, vydal se potřetí k tureckému táboru. I tentokrát mu štěstí přálo víc, než mohl čekat. Ukryl svého koně v lese u tábora, pistole zastrčil za pás, a s nahou šavlí v ruce se plížil po kolenou a po loktech mezi tureckými strážemi. Nic nevadilo, že právě tuto noc jich vezír, vylekaný posledním Mikšovým kouskem, postavil dvojnásobek než jindy. Mikeš jejich řetězem proklouzl jako had a doplížil se až ke žlutému stanu.

  Podsoukal se pod jeho spodní lem, vplazil se dovnitř, a zrovna nad vezírovým ložem uviděl zlatou klec, o které mu pověděla bába hadačka. Se zatajeným dechem vztáhl ruku a nahmatal mezi zlatými dráty malá dvířka. Ale jak je otevíral, tu slavík tenounce, snad jenom ze sna, zapípal. Cinklo to jako zlatý zvoneček. Mikeš strnul v kámen, ale velký vezír se obrátil na svém loži, probuzen slavíkovým zapípnutím, a posadil se. V tu chvíli padl jeho pohled na Mikše.

  Mikeš cítil, že je ztracen, stačí-li vezír vykřiknout jedno jediné slovo. I rozhodl se v mžiku a jako divoký rys skočil po vezírovi a stiskl mu ruce kolem hrdla. Strhl se tichý, ale urputný zápas. Jaké štěstí pro Mikše, že celé vezírovo lože bylo pokryto drahocennými koberci a měkkými polštáři, které tlumily hluk boje, jaké štěstí, že mezi zápasícím vezírem a jeho strážemi bylo těžké hedvábí stanu! Třikrát po sobě se zdálo, že vezír Mikše setřese. Ale Mikeš pokaždé napjal všechnu sílu a držel vezírovo hrdlo v kleštích, dokud neucítil, že pod ním silné tělo docela znehybnělo.

  Pak přikryl vezíra kobercem, oblekl si jeho nejkrásnější šat, připjal si jeho damascenskou šavli, nasadil zelený turban a obličej si zakryl cípem pláště. Slavíka zakryl v sítěné klícce na prsou. Pak rozhrnul závěs a křikl na strážné jediné turecké slovo:

  „Koně!"

  Strážní se poklonili až k zemi, a v mžiku se objevil jeden z nich s krásnou černou klisnou. Mikeš nemeškal a naskočil do sedla. Ale v té vteřině se mu sesmekl cíp pláště s obličeje a velitel stráže zahlédl Mikšovu tvář.

  „Ďábel!" vykřikl zděšeně, „ďábel bez vousů!"

  V celém tureckém vojsku nebylo muže, který by neměl vousatou bradu, ale Mikeš jako všichni švališaři měl tvář hlaďounce vyholenou. Bylo zle. Strážní strhli poplach, začali bít do velikého bubnu, vojáci se začali rojit, sedlat koně, naskakovat do sedel, protože mysleli, že nepřítel znenadání přepadl ležení. Mikšovi nezbývalo než projet touto vřavou. Naštěstí před vzácnou černou kobylou koně sami uskakovali, a jezdci, jak poznali vezírova koně i šat, uctivě mu uhýbali z cesty. Jen několik janičárů z vezírovy stráže, kteří již pochopili, že to na koni a v šatě vezírově ujíždí nepřítel, začalo Mikše divoce pronásledovat. Ale vezírova kobyla byla ušlechtilého rodu, a protože Mikeš byl lehčí než vezír, uháněla s ním jako vítr. Už se zdálo, že je Mikeš zachráněn, když se mu podařilo prorazit kruhem stráží a uniknout do lesa.

  Tu ale, když projížděl pod starým košatým dubem, jedna nízká větev švihla Mikše přes obě oči. Mikeš zaslzel bolestí a na pár vteřin docela oslepl. Jeden z janičárů, který si nadjel pěšinou, vyrazil v tu chvíli Mikšovi do pravého boku. Mikeš sic uslyšel dupot koně zprava, zachytil i frkot jeho chřípí, ale marně namáhal zaslzené oči, aby mu prozradily, kde je nepřítel. Ťal tedy šavlí naslepo v to místo, kde jej cítil; ale janičár se uhnul, a když se Mikšova ruka zdvíhala k nové ráně, jediným švihem své damascenky ji Mikšovi v lokti uťal.

  Mikšovi se zdálo, jako by mu někdo upálil ruku žhavým železem. Celým tělem mu projela omračující slabost, sotva se dokázal levou rukou chytit šíje černé kobyly. Obličejem v hřívě, ztráceje každým okamžikem krev, víc mrtvý než živý, byl unášen na hřbetě černé kobyly bůhvíkam temnou nocí...

  Když se probral ze svého bezvědomí při prvním ranním úsvitu, viděl, že leží sám a sám na pustém dunajském břehu. Jen hebké chřípí černé klisny, která ho vynesla z rukou nepřátel, se dotýkalo Mikšovy tváře. Podíval se na pahýl své pravé ruky, plný zaschlé krve, z posledních sil uřízl kus řemene z otěží a stáhl jím svou pravičku nad loktem, pomáhaje si přitom zuby. Prsty levé ruky si sáhl na ňadra: sítěná klícka se slavíkem byla docela v pořádku... I vyšplhal se Mikeš znova na klisnu, a spíš podoben přízraku než včerejšímu švarnému kapitánovi, jel v horečce do města, před dům své pyšné krasavice.

  Hrdopýška právě vstávala, když se pod jejími okny ozvalo zaržání koně. Vyklonila se z okna a úlekem se jí dech zastavil. Na černém koni seděl Mikeš v jakési turecké maškarádě, celý zakrvácený, pravou ruku v lokti uťatou, a levičkou zdvíhal sítěnou klícku k jejímu oknu.

  „Co tu děláš?" vykřikla na něho rozhněvaně.

  „Přivezl jsem vám... nejkrásnějšího slavíka na světě..." řekl Mikeš chraptivým šepotem, neboť měl hrdlo stažené horečnou žízní. Hrdopýška vztáhla ruku a přijala od Mikše sítěnou klícku. Ale jak do ní pohlédla, s hněvem a odporem ji vyhodila na ulici.

  „Kliďte se pryč, blázne! Ten váš slavík je mrtvý!"

  Mikeš už nebyl schopen ani slova. Obrátil koně koleny, a polou vise ve hřívě, vracel se k domu, kde bydlil. Když dojel na roh ulice, ztratil vědomí a sesul se bezvládně ze sedla do silničního prachu. Žebrák, kterému zrovna na tomto místě dal Mikeš před několika dny svou starou košili, ho uviděl první. Běžel s křikem k Mikšovi, který ležel jako mrtvý, a spatřil, jak mu ze zraněné ruky, s které se řemen sesmekl, tryská přes černou, zaschlou krev nový proud krve červené a svěží. Věděl, že bez pomoci ten člověk v krátkém čase zahyne. A třebaže v tom tureckém kroji, do kterého se Mikeš ve stanu vezírově převlékl, nepoznal pana kapitána, nedalo žebrákovi dobré srdce, aby zraněnému nepomohl.

  Ale kde vzít na ulici sebemenší kousíček obvazu na utažení žíly a zastavení krve? Chvilinku se žebrák rozmýšlel, a pak utrhl límec ze své košile — právě té, kterou mu Mikeš před třemi dny hodil. Tím kusem plátěnka obepjal pahýl Mikšovy pravičky a provázkem ze své mošny jej upevnil. Nevěděl, že zrovna v tom kousku je ukryto zlaté semínko...

  A protože byl na rozpacích, kam s omdlelým, naložil tělo na černou kobylu a odvezl bezvědomého Mikše do své ubohé chaty. Tam na loži z hadrů se Mikeš několik dní zmítal mezi životem a smrtí. Ale dík zázračné moci semínka život přece jen nakonec zvítězil. Když už se udržel při vědomí a mohl přijímat jídlo, žebrák mu přinášel ze svých ubohých almužen chlebové kůrky, které vyprosil od hospodyň, vařil z nich raněnému posilující polévku a staral se o Mikše, jako kdyby byl jeho vlastní bratr.

  Když se Mikeš aspoň poněkud vzpamatoval, chtěl se žebráku za jeho péči odměnit. Věděl, že vezírův turban, který měl na hlavě ve chvíli pádu s koně, byl ozdoben velkým čirým drahokamem, který by bylo možno prodat. I zeptal se žebráka:

  „Kam se poděl můj turban, který jsem měl na hlavě?"

  „Spálil jsem jej, vzácný pane," přiznal se žebrák bázlivě, „měl jsem strach, že by vás podle něho mohli považovat za nepřítele.

  Uvrhli by vás do žaláře a mne by potrestali za to, že jsem vás ukryl. Město je plno pověstí, že jeden švališérský kapitán, který dříve chodíval do generálova domu, přeběhl k Turkům a objevil se ve městě v tureckém šatě..."

  „To je hanebná lež!" vykřikl Mikeš v hněvivém zoufalství, „alespoň kdyby tu byl někde ten černý kůň, který mne přinesl!"

  „Koně jsem chválabohu ukryl do lesíka za městem a každou noc jej tam chodím napájet!"

  „Doveď jej na tržiště a prodej prvnímu, kdo ti nabídne slušnou cenu!"

  Večer přinesl žebrák Mikšovi plný měšec dukátů. Ale Mikeš si z nich nenechal ani jeden.

  „Jdi a kup mi jedny důstojnické šaty," požádal žebráka, „a všechno ostatní si nech za svou dobrotu!"

  Druhého dne, když mu žebrák šaty obstaral, strhl si Mikeš obvaz se své pravé ruky. Rána se zázračně zacelila, ale obvaz byl černý od staré, sražené krve. Kdepak by v něm poznal límec své ovčácké košile! Mikeš se jenom bolestně ušklíbl, hledě na to, co zbylo z jeho pravičky, a krví zčernalé plátýnko odhodil do ohniště. Tak zlaté semínko zmizelo ze světa v popelu žebrákova ohniště a zbyl tu jenom Mikeš, raněný na duši i na těle, a kdesi daleko v lesních pustinách planá jabloňka, rodící každý rok jedno trpké jablíčko...

  Mikeš se oblékl do důstojnických šatů a šel se hlásit k svému generálovi. Ale než došel ke generálovu domu, obklopila ho na ulici vojenská hlídka.

  „Máme vás zatknout pro zběhnutí z vojska," řekl Mikšovi její velitel, „už před týdnem vás vybubnovali jako zběha!"

  „Veďte mne k nejvyššímu generálovi," žádal jen Mikeš, a nijak se hlídce neprotivil. I přivedli ho, jak si přál, do generálova domu. Ale generál nechtěl s Mikšem ani mluvit.

  „Nač je mi voják bez pravé ruky? Takový může pást svině, ale ne bojovat!"

  „Však jsem si tu ruku neuhryzl sám! Uťala mi ji turecká šavle!" bránil se rozhněvaně Mikeš.

  „Ale ne v boji! Přišel jsi o ni při svévoli, a přitom jsi bez dovolení opustil vojsko. Jsi zběh a zasloužil bys, abych tě dal podle válečného práva zastřelit. Ale za ten prapor, který jsi mi jednou přinesl z tureckých hradeb, ti odpouštím. Ztratíš jenom svou kapitánskou hodnost a na pamětnou dostaneš padesát ran holí!"

  „Radši mě dejte zastřelit!" vybuchl Mikeš, „co mám teď na světě dělat?"

  „Tenkrát, když jsi přinesl prapor, jsi prosil, že chceš jít domů za mladou ženou. Až si vytrpíš trest, můžeš jít. Propouštím tě z vojska a vypovídám tě z města."

  Přistoupil k Mikšovi a z důstojnického kabátce mu serval epolety. Mikeš jen zaťal zuby, obrátil se a šel. Neviděl už, jak se za ním z okna generálského domu uštěpačně usmívá hrdopyšná krasavice bez srdce. Dobře že neviděl. Druhého dne za slunce východu zahřmotily vojenské bubny a jednoruký voják, obnažený po pás, procházel za jejich rachotu ulicí padesáti švališarů, z nichž každý držel v ruce hůl. Generál sám dohlížel, aby nikdo z nich bývalého druha nešetřil.

  Plynul už sedmý rok od té noci, kdy Mládka za červnového úplňku překročila práh ovčákovy chaty. Starý ovčák, který pásal po Mikšovi, umřel a jiného, který by chtěl jít do těch lesních pustin, už hospodář nemohl najít. I odehnali ovčí stádo jinam a chalupu nechali prázdnou. Vítr lomcoval dveřmi, až je utrhl z petlic. Krov shnil a prolomil se. A když se lesem za bouře hnali hýkalové, trhali ze střechy došek za doškem, až zůstaly jen obnažené trámy. Déšť se lil do světnice a hliněné ohniště se rozmočilo...

  Jednou na podzim, když už vítr začíná skučet v komínech a přes luka táhnou chladné páry, objevil se v té krajině jednoruký, tuze vyhublý a zbědovaný tulák. Zašel do vesnice, ve které kdysi děvčata škádlívala mladého ovčáka, že se bude muset oženit s lesní kozonožkou. Ale nikdo ho tu nepoznal. Ani krajíc chleba mu z útrpnosti nepodali, ani nocleh na chlévské slámě mu neposkytli. Jen psi se za ním rozštěkali na rozloučenou, když vyšel z vesnice.

  A tu se jednoruký pustil do lesů, v tu stranu za Třemošnici, kde před lety mladý ovčák Mikeš stádo pásával. Poznal už zdaleka na přerostlé, zežloutlé trávě lesních luk, teď že ji nikdo nespá-sá, ba že sem lidská noha nejspíš ani nezabloudí. Poseděl na břehu Vlčavy na trouchnivém pařezu, napil se vody z jejího proudu a pak šel, co noha nohu mine, ke staré ovčácké chalupě. Snad si myslel, že se tu ukryje před nepohodou, snad ho sem táhla dávná vzpomínka...

  Ale chalupu našel rozedranou a prázdnou. Ani nepřestoupil přes její práh. Viděl, že tam už není života. Rozhlédl se kolem sebe, ale najednou se mu oči rozevřely údivem. Kde se tu vzala tahle jabloňka, jejíž větve se sklánějí k rozbitým oknům ovčárny? Ta přece nemohla do téhle síly vyrůst za pouhých sedm let! I zdálo se tulákovi, že ho smysly mámí. Náhlá slabost mu podlomila kolena. Polou si sedl, polou lehl do zšedivělé trávy pod jabloňku a oči zvedl do její odrané koruny. Mezi posledním žloutnoucím listím se na konci jedné větve drželo malé zelené jablíčko, už napohled trpké a nelákavé. Ale tulák si přece jenom pomyslel:

  „Kdybych je mohl utrhnout, snad by mi svlažilo hrdlo..."

  Leč byl tak zesláblý, že neměl sílu se zvednout. Jen ležel, díval se na jablíčko a oční důlky se mu pomaloučku naplňovaly němými slzami. Plakal pro své ztracené štěstí, pro ztracený domov, a duši měl tak plnou hořkosti, že by se jí byl udusil. Ale tu se jabloňová větévka sama od sebe sklonila a zatřásla. Jablíčko se zachvělo, jako by se nechtělo pustit stopky, ještě jednou, a pak přece jen spadlo do šedivé trávy vedle tulákovy zdravé ruky. Zvedl je, a že měl hrdlo stažené tou palčivou hořkostí, dal je k ústům a zakousl se do něho.

  Ach, jak bylo trpké! V tu vteřinku se rozpomněl na to krátké štěstí, které prožil na těchto místech. A vzpomínka byla ještě trpčí.

  „Mladko," řekl tiše, „Mladko má nejdražší, jak jsem ti tak mohl ukřivdit?"

  Tu se jabloňka nad jeho hlavou zachvěla, jako by ji nějaký obr chtěl vytrhnout z kořenů. Její štíhlý kmen se v tulákových očích začal měnit v dívčí dřík, její dvě vztažené větve v paže, a nad nimi zasvítila tulákovi hlava se zlatou korunou vlasů, těžkých jak zralá pšenice. Jedním rázem zapomněl na všechno zlé, co prožil, přistoupil k ní a jedinou rukou, která mu zbyla, ji přitiskl na prsa. Cítil, jak v jejím těle bije živé lidské srdce.

  „Mladko, můj živote!" zašeptal a ukryl obličej na jejích ňadrech. A třebaže to je divné, to je pohádky konec.

 • Zlatovláska

  Byl jeden král a byl tak rozumný, že i všem živočichům rozuměl, co si povídali. A poslouchejte, jak se tomu naučil. Přišla k němu jednou nějaká stará babička, přinesla mu v košíku hada a povídá, aby si ho dal ustrojit: když ho sní, že bude všemu rozumět, co které zvíře v povětří, na zemi i ve vodě mluví. Tomu králi se to líbilo, že bude umět, co nikdo neumí, dobře babičce zaplatil a hned poručil sloužícímu, aby mu tu rybu k obědu připravil: „Ale," prý, „ať jí ani na jazyk nevezmeš, sic mi to svou hlavou zaplatíš!"

  Jiříkovi, tomu sloužícímu, bylo divné, proč mu to král tak tuze zapověděl. „Jakživ jsem takové ryby neviděl," povídá sám sobě, „vypadá zrovna tak jako had! A jaký by to byl kuchař, aby ani neokusil, co strojí?" Když to bylo upečeno, vzal kousíček na jazyk a pochutnával. Vtom slyší kolem uší něco bzučet: „Nám taky něco, nám taky něco!" Jiřík se ohlíží, co to, a nevidí než několik much, co v kuchyni lítaly. Tu zas venku na ulici někdo sípavě volá: „Kampak? Kampak?" A tenčí hlasy odpovídají: „Do mlynářova ječmene, do mlynářova ječmene." Jiřík koukne oknem a vidí housera s hejnem hus. „Aha!" povídá, „taková je to ryba?" Už věděl, co je. Čerstvě vstrčil ještě jeden drobet do úst a pak hada donesl králi, jako by nic nebylo.

  Po obědě poručil král Jiříkovi, aby mu osedlal koně, že se chce projet, a on aby ho doprovázel. Král jel napřed a Jiřík za ním. Když jeli po zelené louce, poskočil Jiříkův kůň a zařehtal: „Hohohoho, bratře! Mně je tak lehko, že bych chtěl přes hory skákat!" — „Což je o to," povídá druhý, „já bych taky rád skákal, ale na mně sedí starý; skočím-li, svalí se na zem jako měch a srazí vaz." — „Ať si srazí, co z toho?" řekl Jiříkův kůň. „Místo starého budeš nosit mladého." —Jiřík srdečně se té rozmluvě zasmál, ale jen tak potichu, aby král nevěděl. Ale král taky dobře rozuměl, co si koníci povídali, ohlédl se a vida, že se Jiřík směje, ptá se: „Gemu se směješ?" — „Ničemu, královská Jasnosti, jen mi tak něco připadlo," vymlouval se Jiřík. Starý král však už ho měl v podezření a koňům už taky nedůvěřoval; obrátil a zas domů.

  Když přijeli do zámku, poručil král Jiříkovi, aby mu nalil do sklenice vína: „Ale tvá hlava za to," povídá, „jestliže nedoleješ anebo přeleješ!" — Jiřík vzal konvici s vínem a leje. Vtom přiletěli oknem dva ptáčkové; jeden druhého honil a ten co utíkal, měl tři zlaté vlasy v zobáčku. „Dej mi je," povídá ten jeden, „však jsou moje!"

  — „Nedám, moje jsou, já šije zdvihl." — „Ale já je viděl, jak upadly, když se zlatovlasá panna česala. Dej mi aspoň dva." — „Ani jeden!" — Tu ten druhý ptáček za ním a ty zlaté vlasy pochytil. Když se tak o ně letmo tahali, zůstal každému v zobáčku jeden a třetí vlas upadl na zem, jen to zazvonilo. Vtom se Jiřík po něm ohlídl a přelil.

  — „Propadls mi život ["vykřikl král; „ale chci s tebou milostivě naložit, když té zlatovlasé panny dobudeš a přivedeš mi ji za manželku."

  Co měl Jiřík dělat? Chtěl-li svůj život zachovat, musil pro pannu, ačkoli ani nevěděl, kde ji hledat. Osedlal si koně a jel kudy tudy. Přijel k černému lesu a tu pod lesem u cesty hořel keř; zapálili jej pasáci. Pod keřem byl mravenčí kopec, jiskry na něj padaly a mravenci se svými bílými vajíčky sem tam utíkali. „Och, pomoz, Jiříku, pomoz!" volali žalostně. „Uhoříme i naši mladí ve vajíčkách." — On tu hned s koně dolů, keř uťal a oheň uhasil. „Až budeš toho potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem."

  Potom jel tím lesem a přijel k vysoké jedli. Na vrchu najedli bylo krkavčí hnízdo

  a dole na zemi dvě krkavčata pištěla a naříkala : „Otec i matka nám uletěli, máme si samy potravy hledat, a my ubohá písklata ještě lítat neumíme! Och, pomoz, Jiříku, pomoz, nasyť nás, sic umřeme hladem!" Jiřík se dlouho nerozmýšlel, skočil s koně a vrazil mu do boku meč, aby krkavčata měla co žrát. „Až budeš potřebovat, vzpomeň si na nás a taky ti pomůžem."

  Potom dál už musil Jiřík pěšky. Sel dlouho, dlouho lesem, a když konečně z lesa vycházel, viděl před sebou daleké, široké moře. Na břehu kraj moře dva rybáři spolu se hádali. Chytili velikou zlatou rybu do sítí a každý chtěl ji mít sobě sám. „Má je síť, má je ryba!" A druhý na to: „Málo by ti tvoje síť byla platná, kdyby mé lodi a mé pomoci nebylo." — „Až po druhé zas takovou chytíme, bude tvá." — „Ne tak! Ty na druhou počkej a tuhle mi dej." — „Já vás porovnám," povídá Jiřík, „prodejte mi tu rybu, dobře vám ji zaplatím, a peníze rozdělte mezi sebou na polovic." I dal jim za ni všecky peníze, co měl od krále na cestu, nic si nenechal. Rybáři byli rádi, že tak dobře prodali, a Jiřík pustil rybu zas do moře. Vesele zašpláchala vodou, pohroužila se a pak nedaleko břehu ještě jednou vystrčila hlavu: „Až mne, Jiříku, budeš potřebovat, vzpomeň si na mne, odsloužím se ti." A poté se ztratila. — „Kam jdeš?" ptali se rybáři Jiříka. —¦ „Jdu svému pánu, starému králi, pro nevěstu, pro zlatovlasou pannu, a nevím ani, kde ji hledat." — „Och, o té ti mužem dobře povědět," řekli rybáři, „je to Zlatovláska, dcera králova z křišťálového zámku tamhle na tom ostrově. Každý den ráno, když se rozednívá, rozčesává své zlaté vlasy; jde záře od nich po nebi i po moři. Chceš-li, sami tě tam na ten ostrov dovezem, protožes nás tak dobře porovnal. Měj se však na pozoru, abys pravou pannu vybral; dvanáct je panen, dcer královských, ale jen jedna má zlaté vlasy."

  Když byl Jiřík na ostrově, šel do křišťálového zámku prosit krále, aby svou zlatovlasou dceru dal jeho panu králi za manželku. — „Dám," řekl král, „ale musíš ji vysloužit: musíš za tři dni práce udělat, co ti uložím, každý den jednu. Zatím si do zejtřka můžeš odpočinout." — Druhv den ráno povídá mu král: „Má Zlatovláska měla tkanici drahých perel: tkanice se přetrhla a perly vysypaly se do vysoké trávy na zelené louce. Ty perly všecky musíš sebrat, aby ani jedna nechybovala." —Jiřík šel na tu louku, byla daleká, široká, klekl do trávy a začal hledat. Hledal, hledal od rána do poledne, ale ani perličky neviděl. „Och, kdyby tu byli moji mravenci, ri by mi mohli pomoci!" — „Však tu jsme, abychom ti pomohli," řekli mravenci, kde se vzali, tu se vzali, ale kolem něho se jen hemžili. „Co potřebuješ?" — „Mám perly sebrat na té louce, a nevidím ani jedné." — „Maličko počkej, my je za tebe seberem." A netrvalo dlouho, snesli mu z trávy hromádku perel, nepotřeboval, než na tkanici navlíkat. A potom, když už chtěl tkanici zavázat, přikulhal ještě jeden mraveneček, byl chromý, noha mu tehdáž uhořela, když u nich hořelo, a křičel: „Počkej, Jiříku, nezavazuj, nesu ještě jednu perličku!"

  Když Jiřík ty perly králi přinesl a král je přepočítal, ani jedna nechybovala. „Dobřes udělal svou věc," povídá, „zejtra ti dám jinou práci." — Ráno Jiřík přišel a král jemu řekl: „Má Zlatovláska koupala se v moři a ztratila tam zlatý prsten, ten musíš najít a přinést." —Jiřík šel k moři a chodil smutně po břehu; moře bylo čisté, ale tak hluboké, že nemohl ani dna dohlédnout a což teprve na dně vyhledat prsten? „Och, kdyby tu byla má zlatá ryba, ta by mi mohla pomoci!" Vtom se něco v moři zaplesklo a z hlubiny na vrch vody vyplynula zlatá ryba: „Však tu jsem, abych ti pomohla; co potřebuješ?" — „Mám v moři najít zlatý prsten, a nevidím ani dna." —¦ „Ted právě jsem potkala štiku rybu, nesla zlatý prsten na ploutvi. Maličko jen počkej, já ti jej přinesu." A netrvalo dlouho, vrátila se z hlubiny a přinesla mu štiku i s prstenem.

  Král Jiříka zas pochválil, že dobře svou věc udělal; a potom mu ráno třetí práci uložil: „Chceš-li, abych svou Zlatovlásku tvému králi dal za manželku, musíš jí přinést mrtvé a živé vody; budeť jí potřeba." —-Jiřík nevěda, kam se pro tu vodu obrátit, šel nazdařbůh kudy tudy, kam ho nohy nesly, až přišel do černého lesa: „Och, kdyby tu byli moji krkavci, snad by mi pomohli!" — Tu se mu nad hlavou cosi šustlo, a kde se vzali, tu se vzali dva krkavci: „Však tu jsme, abychom ti pomohli. Co chceš?" — „Mám přinést mrtvé a živé vody, a nevím, kde ji hledat." — „O té my dobře víme. Maličko jen počkej a my ti ji přinesem." A za malou chvíli přinesli Jiříkovi každý jednu tykvici plnou vody. V jedné tykvici byla živá voda, v druhé mrtvá. Jiřík byl rád, že se mu dobře poštěstilo, a pospíchal k zámku. Kraj lesa viděl od jedle k jedli rozpjatou pavučinu, prostřed pavučiny seděl veliký pavouk, cucal mouchu. Jiřík vzal tykvici s mrtvou vodou, postříkal pavouka a pavouk svalil se na zem jako zralá višně, byl mrtev. Potom postříkal mouchu z druhé tykvice živou vodou a moucha začala sebou házet, vyškrábala se z pavučiny ven a fuk do povětří. „Tvé štěstí, Jiříku, žes mě vzkřísil," bzučela mu kolem uší, „však beze mne sotva bys uhodl, která z dvanácti je Zlatovláska."

  Když král viděl, že Jiřík tu třetí věc taky dokázal, řekl, že mu svou zlatovlasou dceru dá. „Ale," prý, „musíš šiji sám vybrat." — Potom ho vedl do jedné velké síně, tam uprostřed byl kulatý stůl a kolem stolu sedělo dvanácte krásných panen, jedna jako druhá; ale každá měla na hlavě loktušku dlouhou až na zem, bílou jako sníh, takže nic nebylo vidět, jaké má která vlasy. — „Tuhle jsou mé dcery," povídá král; „uhodneš-li, která z nich je Zlatovláska, získal jsi ji a můžeš ji hned s sebou vzít; pakli neuhodneš, není ti souzena, musíš odejít bez ní." Jiřík byl v největší ouzkosti, nevěděl, co si počít. Vtom zašeptalo mu cosi do ucha: „Bz-bz! Jdi okolo stolu, já ti povím, která to je." Byla to moucha, co ji vzkřísil Jiřík živou vodou. „Tahle panna to není — ta taky ne —¦ ta taky ne — tahle je Zlatovláska!" — „Tuto dceru mi dej !" vykřikl Jiřík. „Tu jsem vysloužil svému pánu." — „Uhodls," řekl král a panna hned taky vstala od stolu, odhrnula loktušku a zlaté vlasy plynuly jí hustými prameny s hlavy až na zem a bylo od nich jasno, jako když ráno slunečko vyjde, až Jiříkovi oči zacházely.

  Potom dal král na cestu své dceři, jak se sluší a patří výpravu a Jiřík odvezl ji svému pánu za nevěstu. Starému králi se oči jiskřily a poskakoval radostí, když Zlatovlásku viděl, a hned poručil, aby se přípravy dělaly k svatbě. „Chtěl jsem tě sice dát oběsit pro tvou neposlušnost, aby tě krkavci snědli," povídá Jiříkovi, „ale žes mi tak dobře posloužil, dám ti jen sekyrou hlavu srazit a pak tě dám počestně pochovat." — Když Jiříka odpravili, prosila Zlatovláska starého krále, aby jí toho mrtvého služebníka daroval, a král nemohl toho své zlatovlasé nevěstě nijak odepřít. Potom ona srovnala hlavu Jiříkovi k tělu, pokropila ho mrtvou vodou a tělo srostlo s hlavou, takže po ráně ani památky nezůstalo. Pak ho pokropila živou vodou a Jiřík zase vstal, jako by se byl znovu narodil, čerstvý jako jelen a mladost jen se mu z tváří svítila. „Oh, jak jsem to tvrdě spal!" povídá Jiřík a mnul si oči. — „Ba, věru, tvrdě jsi spal," řekla Zlatovláska, „a kdyby mne nebývalo, na věky věkův bys byl se neprobudil." Když starý král viděl, že Jiřík zase ožil a že je mladší a krásnější než prve byl, rád by byl taky tak ještě zas omládl. Hned poručil, aby ho taky sťali a pak tou vodou pokropili. Sťali ho a kropili živou vodou pořád, pořád, až ji všecku vykropili; ale hlava nijak mu nechtěla k tělu přirůst; potom teprv začali mrtvou vodou kropit a v tom okamžiku přirostla; ale král byl zase mrtev, protože už neměli živé vody, aby ho vzkřísili. A poněvadž království bez krále nemohlo být a nikoho tak rozumného neměli, aby všem živočichům rozuměl jako Jiřík, udělali Jiříka králem a Zlatovlásku královnou.